Bìa tạp chí

 

009bet

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao xác định hàm lượng glutaraldehyd trong chế phẩm khử khuẩn

Mạc Thị Thanh Hoa Nguyễn Hà Thanh Đặng Thị Ngọc Lan Phạm Thị Thanh Hà Vũ Thị Thanh An Cao Công Khánh
Ngày nhận: 14/03/2022
Đã sửa đổi: 06/06/2022
Ngày chấp nhận: 06/06/2022
Ngày đăng: 30/06/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Mạc Thị Thanh Hoa, Nguyễn Hà Thanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Thanh Hà, Vũ Thị Thanh An, Cao Công Khánh. "Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao xác định hàm lượng glutaraldehyd trong chế phẩm khử khuẩn". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 2, pp. 160-169, 2022
Phát hành
PP
160-169
Counter
384

Main Article Content

Tóm tắt

Glutaraldehyd (GA) là một hoạt chất được sử dụng phổ biến để khử trùng và sát khuẩn bề mặt và thiết bị trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, phòng thí nghiệm,... Nhằm đánh giá chất lượng các chế phẩm chứa GA trên thị trường, phương pháp xác định GA bằng cách dẫn xuất với thuốc thử 2,4-dinitrophenylhydrazin (DNPH) đã được xây dựng. Chất phân tích được tách sắc ký bằng cột CN với pha động đẳng dòng gồm acetonitrile và acid phosphoric 0,1% (tỷ lệ 50 : 50) và xác định bằng detector PDA ở bước sóng 360 nm. Phương pháp đã được thẩm định độ đăc hiệu, đường chuẩn, độ đúng và độ chụm đạt yêu cầu của AOAC.

Từ khóa:

Glutaraldehyd, glutaral, aldehyd, DNPH (2,4-dinitrophenylhydrazin), khử khuẩn, khử trùng, HPLC.

Trích dẫn

[1]. P. M. Borick, “Chemical sterilizers (chemosterilizers),” Advances in Applied Microbiology, vol. 10, pp. 291-312, 1968.
[2]. R. O. Beauchamp, Jr, M. B. St Clair, T. R. Fennell, D. O. Clarke, K. T. Morgan, F. W. Kari, “A critical review of the toxicology of glutaraldehyde”, Critical Reviews in Toxicology, vol. 22, no. 3-4, pp. 143-174. 1992.
[3]. A. F. Norman, J. S. Michael, “A simple method for determination of Glutaraldehyde,” The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, vol. 17, no. 3, 1969.
[4]. Committee on Food Chemicals Codex, Food and Nutrition Board, et al., “Glutaraldehyde”, Food Chemicals Codex V, The National Academies Press, USA, 197-198, 2004.
[5]. United States Pharmacopeial Convention, “Glutaral disinfectant solution”, U.S. Pharmacopeia 40 - National Formulary 35, USA, 7678, 2017.
[6]. B. Pranaityt, A. Padarauskas, A. Dikčius, and R. Ragauskas, “Rapid capillary electrophoretic determination of glutaraldehyde in photographic developers using a cationic polymer coating”, Analytica Chimica Acta, vol. 507, no. 2, pp.185-190, 2004.
[7]. M. C. Meneta, D. Gueylardb, M-H. Fievetb, and A. Thuillierb, “Fast specific separation and sensitive quantification of bactericidal and sporicidal aldehydes by high-performance liquid chromatography: example of glutaraldehyde determination”, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, vol. 692, no. 1, pp. 79-86, 1997.
[8]. B. P. Maggadani, M. Isfadhila, “High performance liquid chromatography analytical method validation for glutaraldehyde and benzalkonium chloride in disinfectants,” International Journal of Applied Pharmaceutics, vol. 10, no. 1, 2018.
[9]. J. W. Danielson, and R. D. Thompson, “Determination of glutaraldehyde and phenol in germicide products by capillary gas chromatography”, Journal of Chromatography A, vol. 724, no. 1, pp. 398-402. 1996.
[10]. G. Pieraccini, G. Bartolucci, M. Pacenti, S. Dugheri, P. Boccalon, and L. Focardi, “Gas chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre”, Journal of Chromatography A, vol. 955, no. 1, pp. 117-124, 2002.
[11]. H. I. Kang, and H. S. Shin, “Sensitive determination of glutaraldehyde in environmental water by derivatization and gas chromatography-mass spectrometry”, Analytical Methods, no. 15, 2016.
[12]. United States Environmental Protection Agency, “Method 8315A - Determination of carbonyl compounds by high performance liquid chromatography (HPLC)”, Revision 1, 1996.

 Gửi bài