Bìa tạp chí

 

009bet

Sự hiện diện integron nhóm 1 và vùng gen cassette ở các chủng Salmonella đa kháng kháng sinh phân lập từ thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trương Huỳnh Anh Vũ Nguyễn Hoàng Khuê Tú Huỳnh Yên Hà Chu Vân Hải
Ngày phát hành 06/06/2022

Chi tiết

Cách trích dẫn
Trương Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Hoàng Khuê Tú, Huỳnh Yên Hà, Chu Vân Hải. "Sự hiện diện integron nhóm 1 và vùng gen cassette ở các chủng Salmonella đa kháng kháng sinh phân lập từ thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 2, pp. 129-139, 2022
Phát hành
PP
129-139
Counter
313

Main Article Content

Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành đánh giá đặc điểm nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trong thạch (Kirby-Bauer) đối với 150 chủng Salmonella phân lập từ các mẫu thực phẩm thu thập tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó 21 chủng Salmonella có khả năng kháng từ 07 loại kháng sinh trở lên được lựa chọn để xác định kiểu huyết thanh (serovar) theo phương pháp ISO/TR 6579-3:2014, sự hiện diện integron nhóm 1 và các vùng gen cassette được khảo sát bằng kỹ thuật PCR. Kết quả nghiên cứu đã định danh được 07 nhóm serovar khác nhau, S. Kentucky (8 chủng); S. Infantis (4 chủng); S. Agona và S. Potsdam (2 chủng); S. Saintpaul, S. Braenderup, S. Indiana (1 chủng); 2 chủng không xác định được serovar với công thức kháng huyết thanh là OMF:1,z6:UT7:1,z6:UT. Tỷ lệ các serovar Salmonella đa kháng kháng sinh mang integron nhóm 1 là 100%, trong đó, các vùng gen cassette được phát hiện ở 85,71% tổng số chủng. Sự hiện diện của các yếu tố di truyền vận động ở Salmonella trong nghiên cứu cho thấy khả năng vi khuẩn này có thể truyền hoặc nhận gen kháng kháng sinh từ các loài vi khuẩn khác trong môi trường tự nhiên là rất cao. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp bằng chứng khoa học cho các quyết định cấp nhà nước về quản lý và nâng cao ý thức sử dụng kháng sinh có hiệu quả tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Từ khóa:

đa kháng kháng sinh, Salmonella, integron, vùng gen cassette.

Trích dẫn

[1]. A. C. Fluit and F. J. Schmitz, “Class 1 integrons, gen cassettes, mobility, and epidemiology,” European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, vol 18, pp. 761-770, 1999.
[2]. G. Cambray, A. M. Guerout and D. Mazel, “Integrons,” Annual Review of Genetics, vol 44, pp. 141-166, 2010.
[3]. C. M. Collis and R. M. Hall, “Expression of antibiotic resistance genes in the integrated cassettes of integrons,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy, vol 39, pp. 155-162, 1995.
[4]. C. M. Collis, J. Briton, H. W. Stokes and R. M. Hall, “Site specific insertion of gen cassettes into integrons,” Molecular Microbiology, vol 9, pp. 41-52, 1993.
[5]. J. Davies and D. Davies, “Origins and evolution of antibiotic resistance,” Microbiology and Molecular Biology Reviews, vol 74, pp. 417-433, 2010.
[6]. P. A. White, C. J. McIver and W. D. Rawlinson, “Integrons and gene cassettes in the Enterobacteriaceae,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy, vol. 45, pp. 2658-2661, 2001.
[7]. CLSI, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 28th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute.
[8]. Decision 2625/QD-BNN-TY, National action plan on management of antibiotic use and prevention of antibiotic resistance in livestock production and aquaculture in the period 2017-2020. Ministry of Agriculture and Rural Development, 2017.
[9]. F. Asgharpour, S. Mahmoud, A. Marashi and Z. Moulana, “Molecular detection of class 1, 2 and 3 integrons and some antimicrobial resistance genes in Salmonella Infantis isolates,” Iranian Journal of Microbiology, vol 10, no. 2, pp. 104-110, 2018.
[10]. C. Lévesque, L. Piché, C. Larose, P. H. Roy, “PCR mapping of integrons reveals several novel combinations of resistance genes,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy, vol. 39, no. 1, pp. 185-191, 1995.
[11]. ISO/TR 6579-3:2014, Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp.
[12]. H. Yang, O. A. Byelashov, I. Geornaras, L. D. Goodridge, K. K. Nightingale, K. E. Belk, G. C. Smith and J. N. Sofos, “Characterization and transferability of class 1 integrons in commensal bacteria isolated from farm and nonfarm environments,” Foodborne Pathogens and Disease, vol. 7, pp. 1441-1451, 2010.

 Gửi bài