Bìa tạp chí

 

009bet

Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên một số nông sản chủ yếu tại Đồng Tháp năm 2016 – 2017

Nguyễn Công Cừu Phan Thanh Hòa Lê Quang Trí Lê Thị Thanh Hương Trần Thị Tuyết Hạnh Lưu Quốc Toản
Ngày nhận: 08/02/2022
Đã sửa đổi: 02/03/2022
Ngày chấp nhận: 02/03/2022
Ngày đăng: 31/03/2022

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Công Cừu, Phan Thanh Hòa, Lê Quang Trí, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Lưu Quốc Toản. "Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên một số nông sản chủ yếu tại Đồng Tháp năm 2016 – 2017". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 1, pp. 47-54, 2022
Phát hành
PP
47-54
Counter
429

Main Article Content

Tóm tắt

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò quan trọng và được sử dụng phổ biến trong canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, thực trạng đó có thể làm tăng nguy cơ tồn dư thuốc BVTV trong nông sản. Nghiên cứu cắt ngang, sử dụng số liệu thứ cấp về giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên một số nông sản chủ yếu tại tỉnh Đồng Tháp năm 2016 - 2017. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm 2016 tỷ lệ các loại rau củ và trái cây tại tỉnh Đồng Tháp có phát hiện có tồn dư thuốc BVTV lần lượt là 12,1 % và 5,3 %; năm 2017 là 29,4 % và 5,6 %. Tuy nhiên, hàm lượng thuốc BVTV tồn dư trên các mẫu rau củ và trái cây được phát hiện hầu hết nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ Y tế. Giám sát chủ động tồn dư thuốc BVTV trên nông sản là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nông sản và an toàn sức khỏe của cộng đồng.

Từ khóa:

thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm, nông sản, Đồng Tháp.

Trích dẫn

[1]. Vietnam Union of Science and Technology Associations, "The reality of using pesticides in agriculture in Vietnam." http://vusta.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh-dao-tao/Thuc-trang-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-nong-nghiep-o-Viet-Nam-1011 (Accessed Aug. 22, 2021). 2013.
[2]. Frank Eyhorn, Tina Roner and Heiko Specking, Reducing pesticide use and risks - What action is needed? doi: 10.13140/RG.2.2.17146.80324. 2015.
[3]. T. Q. Tung, Actual situation of using pesticides in agriculture in Vietnam, VUSTA, Ha Noi. 2013.
[4]. L. T. Phong and T. A. Thong, Overview of toxic pesticides in Vietnam. 2020: Vietnam.
[5]. Dong Thap Plant Protection and Cultivation Sub-Department, Report No. 11/BC-TTBVTN dated January 3, 2018 Summarizing activities in 2017 and plans for 2018.
[6]. P. V. Hoi et al., “Pesticide distribution and use in vegetable production in the Red River Delta of Vietnam,” Renewable Agriculture and Food Systems, vol. 24, no. 3, pp. 174-185, 2009.
[7]. M. T. T. Kieu, “Report on the results of inspection of pesticide residues on vegetables and fruits in Binh Thuan province in 2020,” Binh Thuan Plant Protection and Cultivation Sub-Department, 2020.
[8]. N. T. V. Ngoc et al., “Evaluation of pesticide residues in vegetables from Mekong, Delta, Vietnam using LC-MS/MS,” Tropical Journal of Pharmaceutical Research, vol. 20, no. 7. 2021.
[9]. Sompon Wanwimolruk et al., “Food safety in Thailand 4: Comparison of pesticide residues found in three commonly consumed vegetables purchased from local markets and supermarkets in Thailand,” Peer Journal, vol. 4, p. e2432, 2016.
[10]. Jallow, M.F.A., et al., “Monitoring of Pesticide Residues in Commonly Used Fruits and Vegetables in Kuwait,” International Journal of Environment Research and Public Health, vol 14, no. 8, 2017.
[11]. E. Szpyrka, A. Kurdziel, J. Rupar , and M. Słowik-Borowiec "Pesticide residues in fruit and vegetable crops from the central and eastern region of Poland", Rocz Panstw Zakl Hig, vol. 66, no. 2, pp. 107-113, 2015.
[12]. Ministry of Health, Circular 50/2016/TT-BYT dated December 30, 2016 on Regulations on maximum limit of pesticide residues in food, 2016.
[13]. Changjian Li et al., “The present situation of pesticide residues in China and their removal and transformation during food processing,” Food Chemistry, vol. 354: p. 129552, 2021.

 Gửi bài