Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng phương pháp HPLC phân tích đồng thời Guanosine 5’-monophosphat (GMP) và Inosine 5’-monophosphat (IMP) trong thực phẩm

Lê Đình Hải Nguyễn Thị Thư Vũ Thị Trang Lê Thị Thúy
Ngày phát hành 24/12/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Đình Hải, Nguyễn Thị Thư, Vũ Thị Trang, Lê Thị Thúy. "Xây dựng phương pháp HPLC phân tích đồng thời Guanosine 5’-monophosphat (GMP) và Inosine 5’-monophosphat (IMP) trong thực phẩm". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 4, pp. 298-306, 2021
Phát hành
PP
298-306
Counter
396

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phát triển phương pháp HPLC để phân tích đồng thời guanosine 5’-monophosphat (GMP) và inosine 5’-monophosphat (IMP) trong một số nền mẫu thực phẩm. Quy trình xử lý mẫu nhanh, đơn giản. Các điều kiện HPLC bao gồm: cột C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 µm) và pha động là hỗn hợp kali dihydrophosphat 10 mM and natri heptansulfonate 5 mM, bước sóng phát hiện 250 nm. Phương pháp đã được thẩm định theo các tiêu chí của AOAC. Các tiêu chí độ chọn lọc, tuyến tính (R2  > 0,999), độ đúng (với độ thu hồi của IMP: 90,5 - 102,8 % và GMP: 91,5 - 103,9 %), độ tái lặp (RSDR của IMP và GMP lần lượt là 3,07 và 2,83 %) đều đạt yêu cầu của AOAC. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với IMP và GMP là 2,32 và 2,77 mg/kg. Phương pháp đã được áp dụng để xác định hàm lượng của IMP và GMP một số sản phẩm thực phẩm trên thị trường Hà Nội.

Từ khóa:

GMP, IMP, HPLC, thực phẩm

Trích dẫn

[1]. Qiu W, Chen S, Xie J, Qu Y, and Song X, “Analysis of 10 nucleotides and related compounds in Litopenaeus vannamei during chilled storage by HPLC-DAD,” LWT Food Science and Technology, vol. 67, pp.187-193, 2016.
[2]. Ministry of Healh, “QCVN 4:1-23:2010/BYT”, 2010.
[3]. V. P. H. Dyta, “Analysis of disodium 5’-guanylate and disodium 5’-inosinate as flavor enhancer in food spices by thin-layer chromatography-densitometry,” International Journal of Applied Pharmaceutics, vol. 10, no. 1, pp.51, 2018.
[4]. R. A. F. Pereira, C. Ugucione, and E. R. Pereira-Filho, “Determination of inosine 5’-monophosphate (IMP) and guanosine 5’-monophosphate (GMP) in yeast extracts using UV spectroscopy and chemometrics,” Brazilian Journal of Food Technology, vol. 21, 2018.
[5]. D. K. Natalia and T. I. Rukmana, “Development of a high-performance liquid chromatography method for analyzing disodium 5′-guanylate and disodium 5′-inosinate levels in flavor enhancers,” International Journal of Applied Pharmaceutics, vol. 10, no. 1, pp.133, 2018.
[6]. L. Coulier, R. Bas, M. Hekman, V. D. Werff, M. Burgering, and U. Thissen, “Comprehensive Analysis of Umami Compounds by Ion-Pair Liquid Chromatography Coupled to Mass Spectrometry,” Journal of Food Science, vol. 76, no. 7, pp. 1081-1087, 2011.
[7]. G. Xiao, H. Xiao, Y. Zhu, and Y. You, “Determination of nucleotides in Chinese human milk by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry,” Dairy Science & Technology, vol. 94, no. 6, pp. 591-602, 2014.
[8]. T. C. Son, “Method validation in chemical and microbiological analysis”, Ha Noi: Science and Technics Publishing House, 2016.
[9]. AOAC Official Methods of Analysis, Guidelines for Standard Method Performance Requirements, Appendix F, 2016.

 Gửi bài