Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng morpholine trong táo bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với detector khối phổ hai lần

Phạm Thị Mai Hương Vũ Thị Trang Vũ Thị Nhật Lệ Lưu Thị Huyền Trang
Ngày nhận: 23/10/2021
Đã sửa đổi: 23/12/2021
Ngày chấp nhận: 23/12/2021
Ngày đăng: 30/12/2021

Chi tiết

Các trích dẫn
Phạm Thị Mai Hương, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Nhật Lệ, Lưu Thị Huyền Trang. "Xác định hàm lượng morpholine trong táo bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với detector khối phổ hai lần". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 4, pp. 285-291, 2021
Phát hành
PP
285-291
Counter
534

Main Article Content

Tóm tắt

Morpholine là một chất nhũ hóa thường được sử dụng như một lớp sáp phủ trên bề mặt của các loại trái cây và rau quả. Với mục đích giữ cho trái cây tươi lâu, kéo dài thời hạn sử dụng, ngăn ngừa sự xâm nhập của côn trùng và nấm mốc trong thời gian dài, morpholine đã được sử dụng rộng rãi mặc dù chất này đã được báo cáo về khả năng gây ung thư trong các nghiên cứu trước đây và bị cấm xuất khẩu ở nhiều nước. Phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng kết hợp với detector khối phổ hai lần được đánh giá là phương pháp có độ nhạy cao, phù hợp để xác định dư lượng morpholine trong trái cây. Bằng việc sử dụng dung môi chiết acid acetic 1 % trong methanol và chương trình phân tích đẳng dòng với thành phần pha động amoni format 20 mM và acetronitrile, phương pháp này được áp dụng thành công để xác định dư lượng morpholine trong các mẫu táo được thu thập tại một số chợ ở Hà Nội. Hệ số tương quan đạt được tốt trong khoảng tuyến tính từ 5 - 300 µg/L (R2 = 0.9998). Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp thấp, lần lượt là 2 μg/kg và 5 μg/kg. Độ thu hồi của morpholine là 83 - 108 % trên ba mức thêm chuẩn 20 - 60 μg / L đối với nền táo, vỏ và thịt táo. Độ lặp lại (RSDr %) là 1,1 % trên nền táo, 2,36 % đối với vỏ và 3,67 % đối với thịt táo. Các giá trị độ tái lập (RSDR %) tương ứng là 1,49, 3,50 và 4,08 % đối với táo, vỏ và thịt táo. Phương pháp này có thể được áp dụng để phân tích dư lượng morpholine trong các mặt hàng rau củ quả khác nhau trên thị trường.

Từ khóa:

Morpholine, UPLC-MS/MS, táo, vỏ táo, thịt táo

Trích dẫn

[1]. K. An, I. Kim, C. Lee, J. Moon, H. Suh, and J. Lee, “Quantification of Morpholine in Peel and Pulp of Apples and Oranges by Gas Chromatography - Mass Spectrometry,” Foods, vol. 9, no. 6, pp.746, 2020.
[2]. P. Cao, D. Chen, J. Liang, P. Wu, S. Wen, J. Wei, S. Liu, X. Wu, Y. Zhao, and H. Xu, “Concentration of morpholine residues in major fruits and juices and its dietary exposure in China,” Food Additives & Contaminants: Part A, vol. 36, no. 1, pp.26-34, 2019.
[3]. M. J. Walker, K. Gray, C. Hopley, D. Bell, P. Colwell, P. Maynard, and D.T. Burns, “Forensically Robust Detection of the Presence of Morpholine in Apples - Proof of Principle,” Food Analytical Methods, vol. 5, no. 4, pp. 874-880, 2011.
[4]. E. Kuchowicz and K. Rydzyn Ãåski, “Risk assessment of morpholine (tetrahydro-2H-1, 4-oxazine): A time for reevaluation of current occupational exposure standards?,” Applied Occupational and Environmental Hygiene, vol. 13, no. 2, pp.113-121, 1998.
[5]. R. Kumar and S. Kapur, “Morpholine: A Glazing Agent for Fruits and Vegeatables Coating/Waxing,” International Journal of Science Technology & Engineering, vol. 2, no. 11, pp. 694-697, 2016.
[6]. European Commission. Food Additives. “Database”. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/additives/database_en. [Accessed Sept 2021].
[7]. Health Canada. “Archived-A Summary of health hazard assessment of morpholine in wax coatings of apples,”. [Online]. Available: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/information-product/summary-health-hazard-assessment-morpholine-coatings-apples.html. [ Accessed 23/10/2021].
[8]. J. Luong, R. A. Shellie, H. Cortes, R. Gras, and T. Hayward, “Ultra-trace level analysis of morpholine, cyclohexylamine, and diethyl aminoethanol in steam condensate by gas chromatography with multi-mode inlet, and flame ionization detection,” Journal of Chromatography A, vol. 1229, pp. 223-229, 2012.
[9]. M. Cao, P. Zhang, Y. Feng, H. Zhang, H. Zhu , K. Lian , and W. Kang, "Development of a method for rapid determination of morpholine in juices and drugs by gas chromatography-mass spectrometry," Journal of Analytical Methods in Chemistry, vol 2018, pp.1-8, 2018.
[10]. L. Sabatino, M. Scordino, R. Caruso, E. Chiappara, P. Traulo, A. Belligno, and G. Gagliano, “LC/MS/MS detection of short-chain aliphatic amines in glazing agents for fruit coating,” European Food Research and Technology, vol. 235, no. 1, pp. 177-184., 2012.
[11]. M. Hengel, R. Jordan, and W. Maguire, “Development and validation of a standardized method for the determination of morpholine residues in fruit commodities by liquid chromatography-mass spectrometry,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 62, no. 17, pp. 3697-3701, 2018.
[12]. Chen. D, Miao. H, Zou. J, Cao. P, Ma. N, Zhao. Y, Wu. Y, “Novel Dispersive Micro-Solid-Phase Extraction Combined with Ultrahigh-Performance Liquid Chromatography-High-Resolution Mass Spectrometry To Determine Morpholine Residues in Citrus and Apples,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 63, no. 2, pp. 485-492, 2015.
[13]. AOAC Official Methods of Analysis, Guidelines for Standard Method Performance Requirements, Appendix F, 2016.

 Gửi bài