Bìa tạp chí

 

009bet

Phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc: Một số ứng dụng trong kiểm nghiệm thực phẩm

Đinh Lê Minh Hoàng Quốc Anh Phạm Thị Mai Hương Phạm Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Ánh Hường
Ngày nhận: 03/10/2021
Đã sửa đổi: 30/11/2021
Ngày chấp nhận: 30/11/2021
Ngày đăng: 30/12/2021

Chi tiết

Các trích dẫn
Đinh Lê Minh, Hoàng Quốc Anh, Phạm Thị Mai Hương, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ánh Hường. "Phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc: Một số ứng dụng trong kiểm nghiệm thực phẩm". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 4, pp. 266-276, 2021
Phát hành
PP
266-276
Counter
491

Main Article Content

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, kiểm nghiệm thực phẩm đóng một vai trò quan trọng và đòi hỏi sự phát triển của các kỹ thuật phân tích nhanh, hiệu quả, cho độ nhạy cao và tiết kiệm chi phí. Điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết nối kiểu tụ điện (CE-C4D) là một phương pháp phân tách hiệu quả, dựa trên tốc độ di chuyển khác nhau của các ion trong dung dịch điện ly dưới tác dụng của điện trường sinh ra khi áp điện thế cao vào hai đầu mao quản. Rất nhiều nhóm chất trong thực phẩm có thể được xác định bằng phương pháp CE-C4D, như acid amin, amino sinh học, acid béo, phụ gia thực phẩm, chất tạo ngọt, chất khoáng,… Bài tổng quan này trình bày một số ứng dụng gần đây của phương pháp CE-C4D trong phân tích thực phẩm. Các kết luận chung và triển vọng trong tương lai về khả năng ứng dụng của phương pháp CE-C4D trong phân tích thực phẩm cũng được trình bày.

Từ khóa:

Điện di mao quản, detector độ dẫn không tiếp xúc, kiểm nghiệm thực phẩm

Trích dẫn

[1]. H. A. Duong, D. T. Nguyen, M. T, Duc, and J. Saiz, "Inexpensive and versatile measurement tools using purpose-made capillary electrophoresis devices coupled with contactless conductivity detection: A view from the case study in Vietnam," Journal of Science: Advanced Materials and Devices, vol. 1, no. 3, pp. 273-281, 2016.
[2]. A. M García-Campaña 1, L. Gámiz-Gracia, F. J. Lara, M. del Olmo Iruela, C. Cruces-Blanco, "Applications of capillary electrophoresis to the determination of antibiotics in food and environmental samples," Analytical and bioanalytical chemistry, vol. 395, no. 4, pp. 967-986, 2009.
[3]. X. Wang, K. Li , L. Yao , C. Wang, and A. V. Schepdael, "Recent advances in vitamins analysis by capillary electrophoresis," Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, vol. 147, pp. 278-287, 2018.
[4]. A. B. Bergamo,J. A. F. Da Silva, and D. P. De Jesus, "Simultaneous determination of aspartame, cyclamate, saccharin and acesulfame-K in soft drinks and tabletop sweetener formulations by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection," Food Chemistry, vol. 124, no. 4, pp. 1714-1717, 2011.
[5]. X S. Xia, D. Yin, Y. Chen, Z. Yang, Y. Miao, W. Zhang, S. Chen, W. Zhao, and S. Zhang, "Simultaneous determination of three sulfanilamide artificial sweeteners in foodstuffs by capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection based on porous aromatic frameworks enhanced solid phase extraction," Canadian Journal of Chemistry, vol. 97, no. 5, pp. 344-351, 2019.
[6]. R. Wei, W. Li, L. Yang, Y. Jiang, and T. Xie, "Online preconcentration in capillary electrophoresis with contactless conductivity detection for sensitive determination of sorbic and benzoic acids in soy sauce," Talanta, vol. 83, no. 5, pp. 1487-1490, 2011.
[7]. L. T. H. Hao, L. T. Q. Hoa, T. C. Son, V. T. Trang, N. T. Lien, C. H. Van, T. T. Thao, P. T. N. Mai, N. T. A. Huong, and M. T. Duc, "Screening determination of food additives using capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection: A case study in Vietnam," Food Control, vol. 77, pp. 281-289, 2017.
[8]. A. Papetti, and R. Colombo, "High-performance capillary electrophoresis for food quality evaluation, in Evaluation Technologies for Food Quality," Elsevier. pp. 301-377, 2019.
[9]. E. Tamizi, and A. Jouyban, "The potential of the capillary electrophoresis techniques for quality control of biopharmaceuticals - a review," Electrophoresis, vol. 36, no. 6, pp. 831-858, 2015.
[10]. C. Zhang, A. G Woolfork , K. Suh, S. Ovbude, C. Bi, M. Elzoeiry, and D. S. Hage , "Clinical and pharmaceutical applications of affinity ligands in capillary electrophoresis: A review," Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, vol. 177, no. 112882, 2020.
[11]. T. Morzunova, "Capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis (a review)," Pharmaceutical Chemistry Journal, vol. 40, no. 3, pp. 158-170, 2006.
[12]. A. A. Elbashir, O. J. Schmitz, and H. Y. Aboul‐Enein, "Application of capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection (CE‐C4D): An update," Biomedical Chromatography, vol. 31, no. 9, pp. e3945, 2017.
[13]. P. Kubáň, and P. C. Hauser, "Contactless conductivity detection in capillary electrophoresis: A review," Electroanalysis, vol. 16, no. 24, pp. 2009-2021, 2004.
[14]. A. A. Elbashir, R. E. E. Elgorashe, A. O. Alnajjar, and H. Y. Aboul-Enein, "Application of Capillary Electrophoresis with Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection (CE-C4D): 2017-2020," Critical Reviews in Analytical Chemistry, pp. 1-9, 2020.
[15]. V. García-Cañas, C. Simó, M. Castro-Puyana, and Alejandro Cifuentes, "Recent advances in the application of capillary electromigration methods for food analysis and Foodomics," Electrophoresis, vol. 31, no. 1, pp. 205-228, 2010.
[16]. W. Li, Y. Pan, Y. Liu, X. Zhang, J. Ye, and Q. Chu, "Simultaneous determination of eight typical biogenic amines by CZE with capacitively coupled contactless conductivity detection," Chromatographia, vol. 77, no. 3-4, pp. 287-292, 2014.
[17]. D. H. Anh, V. M Tuan, N. T. Dam, and N. M. Huy, "Determination of 10-hydroxy-2-decenoic acid and free amino acids in royal jelly supplements with purpose-made capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection," Journal of Food Composition and Analysis, vol. 87, no. 103422, 2020.
[18]. J. Tumova, , M. Andel, and J. Trnka, "Excess of free fatty acids as a cause of metabolic dysfunction in skeletal muscle," Physiological research, vol. 65, no. 2, pp. 193, 2016.
[19]. Y. F. Wong, B. Saad, and A. Makahleh, "Capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection for the determination of cis/trans isomers of octadec-9-enoic acid and other long chain fatty acids," Journal of Chromatography A, vol. 1290, pp. 82-90, 2013.
[20]. Ahmad Makahleh 1, Bahruddin Saad, Gan Hui Siang, Muhammad Idiris Saleh, Hasnah Osman, and Baharuddin Salleh, "Determination of underivatized long chain fatty acids using RP-HPLC with capacitively coupled contactless conductivity detection," Talanta, vol. 81, no. 1-2, pp. 20-24, 2010.
[21]. M. Vergara-Barberán, A. Escrig-Doménech, M. J. Lerma-García, E. F. Simó-Alfonso, and J. M. Herrero-Martínez, "Capillary electrophoresis of free fatty acids by indirect ultraviolet detection: application to the classification of vegetable oils according to their botanical origin," Journal of agricultural and food chemistry, vol. 59, no. 20, pp. 10775-10780, 2011.
[22]. J. Wu, Y. Ge, and W. Qin, "Combination of running-buffer-mediated extraction and polyamidoamine-dendrimer-assisted capillary electrophoresis for rapid and sensitive determination of free fatty acids in edible oils," Journal of agricultural and food chemistry, vol. 62, no. 18, pp. 4104-4111, 2014.
[23]. M. Horie, F. Ishikawa, M. Oishi, T. Shindo, "Rapid determination of cyclamate in foods by solid-phase extraction and capillary electrophoresis," Journal of chromatography A, vol. 1154, no. 1-2, pp. 423-428, 2007.
[24]. A. G. Coelho, and D. P. de Jesus, "A simple method for determination of erythritol, maltitol, xylitol, and sorbitol in sugar‐free chocolates by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection," Electrophoresis, vol. 37, no. 22, pp. 2986-2991, 2016.
[25]. S. Nojiri, N .Taguchi, M. Oishi, and S. Suzuki, "Determination of sugar alcohols in confectioneries by high-performance liquid chromatography after nitrobenzoylation," Journal of Chromatography A, vol. 893, no. 1, pp. 195-200, 2000.
[26]. M. Pospísilová, M. Polásek, J. Safra, and I. Petriska, "Determination of mannitol and sorbitol in infusion solutions by capillary zone electrophoresis using on-column complexation with borate and indirect spectrophotometric detection," Journal of Chromatography A, vol. 1143, no. 1-2, pp. 258-263, 2007.
[27]. M. A. T. Lemos, A. M. Pinheiro, R. J. Cassella, and D. P. Jesus , "Simultaneous determination of potassium, sodium, calcium, and magnesium in virgin olive oils by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection," Analytical methods, vol. 6, no. 11, pp. 3629-3633, 2014.
[28]. N. T. Q. Hoa., et al., "Application of electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detector (CE-C4D) for simultaneous determination of some minerals in rice," Journal of Analytical Sciences, vol. 23, no. 5, pp. 58-61, 2018.
[29]. N. T. Dam, N. M. Huy, V. M. Tuan, D. H. Anh, P. H. Viet, and M. T, Duc, "Dual-channeled capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection for rapid determination of choline and taurine in energy drinks and dietary supplements," Talanta, vol. 193, pp. 168-175, 2019.

 Gửi bài