Bìa tạp chí

 

009bet

Định lượng đồng thời notoginsenoside R1 và ginsenoside Rg1, Rb1, Re trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC-DAD

Đàm Thị Thu Nguyễn Thị Kiều Anh Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thành Đạt
Ngày nhận: 02/03/2021
Đã sửa đổi: 27/04/2021
Ngày chấp nhận: 27/04/2021
Ngày đăng: 30/06/2021

Chi tiết

Các trích dẫn
Đàm Thị Thu, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thành Đạt. "Định lượng đồng thời notoginsenoside R1 và ginsenoside Rg1, Rb1, Re trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC-DAD". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 2, pp. 160-170, 2021
Phát hành
PP
160-170
Counter
779

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu đã tối ưu hóa phương pháp định lượng đồng thời notoginsenoside R1, ginsenoside Rg1, ginsenoside Re, ginsenoside Rb1 trong chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn, lỏng, dầu bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-DAD) kết hợp kỹ thuật chiết pha rắn (SPE). Các chất phân tích được tách bằng cột InertSustain C18 (250 × 4,6 mm; 5 μm) với chương trình rửa giải gradient dung môi gồm acetonitril và nước. Các chất phân tích tuyến tính trong khoảng từ 4,0 - 400 μg/mL, với hệ số R2 đều lớn hơn 0,999. Phương pháp cho giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng lần lượt nằm trong khoảng 2,13 - 6,89 μg/g chế phẩm và 7,11 - 22,98 μg/g chế phẩm. Độ thu hồi của bốn chất phân tích nằm trong khoảng từ 87,2 - 103,5%. Độ chụm với độ lệch chuẩn tương đối lặp lại trong ngày là 1,41 - 2,91% và độ lệch chuẩn tương đối khác ngày là 1,87 - 4,85% đáp ứng yêu cầu của AOAC. Phương pháp đã được ứng dụng để xác định hàm lượng các chất phân tích trong 20 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Nhân sâm, Tam thất.

Từ khóa:

notoginsenoside R1, ginsenoside Rg1, ginsenoside Re, ginsenoside Rb1, TPBVSK, HPLC.

Trích dẫn

[1]. D. T. Loi, Vietnamese medicinal plants and herbs. Hanoi: Medical Publisher, pp.289-290, 804-808, 2006.
[2]. N. T. Hanh, “Research to develop a method to determine some ginsenosides in functional foods containing Panax ginseng,” Master of Science Thesis, Hanoi University of Science, Vietnam National University, 2016.
[3]. Ministry of Health, Vietnamese Pharmacopoeia V, vol 2. Hanoi: Medical Publisher, pp. 1279-1280, 1313-1314, 1321-1322, 2017.
[4]. Department of Health Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong Chinese Materia Medica Standards, vol. 1, pp. 68-77, 80-89, 2005.
[5]. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, British Pharmacopoeia 2020, London: The Stationery Office, pp. 248-251, pp. 361-362, 2019.
[6]. U.S. Pharmacopeia National Formulary, The United States Pharmacopeia USP 43 - NF 38, United Book Press, pp.4774-4775, 2020.
[7]. AOAC - Appendix K: Guidelines for Dietary Supplements and Botanicals - Part I: AOAC Guidelines for Single-Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals, 2013.
[8]. National Institute for Food Control, Method validation in chemical and microbiological analysis, Sciences and Technology Publisher, pp. 31, 2010.

 Gửi bài