Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định Phytosterols trong dầu thực vật bằng sắc ký khí khối phổ GC-MS

Đặng Thu Hiền Mai Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ngày nhận: 15/09/2020
Đã sửa đổi: 08/12/2020
Ngày chấp nhận: 08/12/2020
Ngày đăng: 31/12/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Đặng Thu Hiền, Mai Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc. "Xác định Phytosterols trong dầu thực vật bằng sắc ký khí khối phổ GC-MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 4, pp. 254-260, 2020
Phát hành
PP
254-260
Counter
1095

Main Article Content

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, phương pháp sắc ký khí khối phổ kết hợp với việc dẫn xuất hóa đã được thẩm định và áp dụng để phân tích đồng thời 6 chất nhóm phytosterol trong dầu thực vật . Mẫu được thủy phân trong tủ ấm 70°C trong 60 phút, rồi được chiết với toluen. Các chất nhóm phytosterol được dẫn xuất với trimethysilyl ether trước khi phân tích trên hệ thống sắc ký khí khối phổ. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp lần lượt là 5 và 15 mg/kg. Độ thu hồi của cả 6 chất nhóm phytosterol trong khoảng từ 93,5 đến 101%.

Từ khóa:

GC-MS, phytosterols, dầu thực vật.

Trích dẫn

[1]. M. J. Lerma-Garcia, E. F. Simo-Alfonso, A. Mendez, J. L. Liberia and Jose Manuel Herrero-Marinez, “Fast separation and determination of sterols in vegetable oil by ultraperformance liquid chromatography with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry detection”, Journal of Agriculture and Food Chemistry, vol. 58, p. 2771-2776, 2010.
[2]. I. Borkovcava, E. Janouskova, M. Drackova, B. Janstove and L. Vorlova, "Determination of sterols in dairy products and vegetable fats by HPLC and GC methods", Czech Journal of Food Science, vol. 27, 2008.
[3]. AOAC Official Methods of Analysis, Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements. 2012.
[4]. AOAC Official methods 2007.03, “Campesterol, Stigmaterol, and beta-sitosterol in saw palmetto raw materials and dietary supplements”, 2007.
[5]. Y-Z. Chen, S-Y. Kao, H-C. Jian, Y. Yu, J-Y. Li, W-H Wang and C-W. Tsai, “Determination of cholesterol and four phytosterols in food without derivatization by gas chromatography-tandem mass spectrometry”, Journal of Food and Drug Analysis, vol 23, no.4, pp.1-9, 2015.
[6]. Ruinan Yang, Li Xue, Liangxiao Zhang, Xuefang Wang, Xin Qi, Jun Jiang, Li Yu, Xiupin Wang, Wen Zhang, Qi Zhang and Peiwu Li, “ Phytosterol contents of edible oils and their contributions to extimated phytosterol intake in the Chinese diet”, Foods, vol. 8, no. 334, pp. 2-12, 2019.
[7]. S.L. Abidi, “Chromatographic analysis of plant sterols in foods and vegetable oils”, Journal of Chromatography A, vo. 935, pp. 173-201, 2001.
[8. B. Xu, S. You, L. Zhou, H. Kang, D. Luo, H. Ma and S. Han, “Simultaneous determination of free phytosterols and tocopherols in vegetable oils by an improved SPE-GC-FID method”, Food Ananlytical Methods, vol. 13, no.2, pp. 1-12, 2020.
[9]. N. Qi, Y. Liu, L. Liao, X. Gong and C. Yang, “A new method for determination of campesterol, stigmaterol and β-sitosterol in edible oils by suprcritical fluid chromatography”, Journal of Food and Nutrition Reseach, vol.58, no. 4, pp. 363-369, 2019.

 Gửi bài