Bìa tạp chí

 

009bet

Ảnh hưởng của màng bao chitosan đến một số tính chất lý hóa của trứng vịt trong quá trình bảo quản

Nguyễn Minh Trí Chế Thị Cẩm Hà Võ Văn Quý Nguyễn Bảo Hải Trần Thị Hảo
Ngày nhận: 25/10/2020
Đã sửa đổi: 08/12/2020
Ngày chấp nhận: 08/12/2020
Ngày đăng: 31/12/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Minh Trí, Chế Thị Cẩm Hà, Võ Văn Quý, Nguyễn Bảo Hải, Trần Thị Hảo. "Ảnh hưởng của màng bao chitosan đến một số tính chất lý hóa của trứng vịt trong quá trình bảo quản". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 4, pp. 248-253, 2020
Phát hành
PP
248-253
Counter
569

Main Article Content

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu một số kết quả về biến đổi tính chất lý hóa của trứng vịt tươi sau khi được bảo quản bằng màng bao chitosan ở các nồng độ khác nhau. Màng chitosan ở nồng độ 1,5% có tác dụng bảo quản trứng vịt tươi tốt nhất ở nhiệt độ thường. Số lượng Coliforms tổng số sau 30 ngày là 30 Coliforms/100 g mẫu. Không phát hiện sự tồn tại của Salmonella có trong trứng của các mẫu thí nghiệm.

Từ khóa:

Trứng vịt tươi, màng chitosan, chất lượng, thời gian bảo quản

Trích dẫn

[1]. B. T. N. Thuan, Ng. P. Tien và B. M. Duc, “Quality testing and inspection of food safety”, Medical Publishing House, 1991.
[2]. C. Caner and Ö. Cansiz, “Chitosan coating minimises eggshell breakage and improves egg quality”, Journal of the Science of Food and Agriculture, vol.88, pp. 56-61, 2007.
[3]. D. V. Hop, D. M. Phung, N. T. Anh and V. N. Boi, “Seafood food analysis”, Agricultural Publishing House, 2006.
[4]. N. T. Lan and H. T. Nguyen, “Study on effects of Chitosan membranes to some chemical properties of chicken eggs during storage”, The Journal of Science and Technology, University of Danang, vol.34, no.5, pp. 81-86, 2009.
[5]. Vietnamese Standard (TCVN) 4882-2001: Microbiology-General Guide to quantitative Coliform-digital counting with the greatest probability.
[6]. Vietnamese Standard (TCVN) 10780-2:2015: Microorganisms in food and livestock food -the method of detecting, quantifying and determining the serous type of Salmonella - Part 2: Quantified by digital counting with the largest probality
[7]. S. D. Bhale, H. K. No, W. Prinyawiwatkul, K. Nadarajah, A. J. Farr and S. P. Meyers, “Chitosan coating improves the shelf life of eggs”, Journal of Food Science, vol.68, no.7, pp: 79-84, 2003.
[8]. S. H. Kim, D. K. Youn, H. K. No, S. W. Choi and W. Prinyawiwatkul, “Effects of chitosan coating and storage position on quality and shelf life of eggs”, International Journal of Food Science & Technology, vol. 44, pp. 1351-1359, 2009.
[9]. X. D. Liu, A. Jang, D. H. Kim, B. D. Lee, M. Lee and C. Jo, “Effect of combination of chitosan coating and irradiation on physicochemical and functional properties of chicken egg during room-temperature storage”, Radiation Physics and Chemistry, vol. 78, no. 7-8, pp.589-591, 2009.

 Gửi bài