Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời methanol, ethanol và isopropanol trong mẫu máu và rượu

Vũ Anh Phương Nguyễn Thị Ngân Đỗ Thị Trang Đinh Sơn Lương Nguyễn Thị Ánh Hường Hoàng Quốc Anh
Ngày nhận: 13/11/2020
Đã sửa đổi: 21/12/2020
Ngày chấp nhận: 21/12/2020
Ngày đăng: 31/12/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Anh Phương, Nguyễn Thị Ngân, Đỗ Thị Trang, Đinh Sơn Lương, Nguyễn Thị Ánh Hường, Hoàng Quốc Anh. "Xác định đồng thời methanol, ethanol và isopropanol trong mẫu máu và rượu". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 4, pp. 231-237, 2020
Phát hành
PP
231-237
Counter
1048

Main Article Content

Tóm tắt

Sắc ký khí ghép nối detector ion hóa ngọn lửa và bộ lấy mẫu tự động không gian hơi (HS-GC-FID) là phương pháp đơn giản và tiết kiệm để xác định đồng thời methanol, ethanol và isopropanol trong mẫu máu và rượu. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ ủ mẫu và thời gian ủ mẫu tối ưu lần lượt là 70 °C và 20 phút. Nồng độ của các chất phân tích được xác định bằng phương pháp nội chuẩn sử dụng chất nội chuẩn là acetonitrile. Khoảng tuyến tính của các chất được dao động từ 1 đến 500 mg/dL. Phương pháp đã được thẩm định với độ chính xác cao thông qua hiệu suất thu hồi đạt >98% và độ chụm tốt với độ lệch chuẩn tương đối <0,1% với cả mẫu máu và mẫu rượu. Giới hạn phát hiện của cả ba chất phân tích đạt <0,5 mg/dL. Phương pháp phân tích này rất đơn giản, thích hợp được sử dụng như phương pháp phân tích thường quy tại các phòng thí nghiệm thực phẩm, sinh hóa lâm sàng và pháp y.

Từ khóa:

Methanol, ethanol, isopropanol, mẫu máu, mẫu rượu, GC-FID

Trích dẫn

[1]. L. O. Péres, R. W. C. Li, E. Y. Yamauchi, R. Lippi, J. Gruber, "Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit", Food Chemistry, 130, 1105 – 1107, 2012.
[2]. AOAC, White spirit s. In Official methods of analysis of AOAC international, 15th Edition, pp. 739–750, 1990.
[3]. C.C. Kuo, Y.H. Wen, C.M. Huang, H.L. Wu, S.S. Wu, “A removable derivatization HPLC for analysis of methanol in Chinese liquor medicine”, Journal of Food and Drug Analysis, 10, 101–106, 2002.
[4]. K. Lynam, Screen Beer by GC/MS Static Headspace with the Agilent J&W DB-624 Ultra Inert Capillary Column, Agilent Technologies.
[5]. P. F. Pereira, R.M.F. Sousa, R.A.A. Munoz, E.M. Richter, "Simultaneous determination of ethanol and methanol in fuel ethanol using cyclic voltammetry", Fuel, 103, 725 – 729, 2013.
[6]. A. Shishov, A. Penkova, A. Zabrodin, K. Nikolaev, M. Dmitrenko, S. Ermakov, A. Bulatov, "Vapor permeation-stepwise injection simultaneous determination of methanol and ethanol in biodiesel with voltammetric detection", Talanta, 148 (Supplement C), 666-672, 2016.
[7]. B.J. Savary, A. Nuñez, "Gas chromatography–mass spectrometry method for determining the methanol and acetic acid contents of pectin using headspace solid-phase microextraction and stable isotope dilution", Journal of Chromatography A, 1017, 151 – 159, 2003.
[8]. G. C. Zhuang, Y. S. Lin, M. Elvert, V. B. Heuer, K. U. Hinrichs,"Gas chromatographic analysis of methanol and ethanol in marine sediment pore waters: Validation and implementation of three pretreatment techniques", Marine Chemistry, 160, 82 -90, 2014.
[9]. M. L. Wang, J. T. Wang, Y. M. Choong, "A rapid and accurate method for determination of methanol in alcoholic beverage by direct injection capillary gas chromatography", Journal of Food Composition and Analysis, 17, 187 – 196, 2004.
[10]. S. Kage, K. Kudo, H. Ikeda, N. Ikeda, "Simultaneous determination of formate and acetate in whole blood and urine from humans using gas chromatography–mass spectrometry", Journal of Chromatography B, 805, 113 – 11, 2004.
[11]. M. Bursova, T. Hlozek and R. Cabala, “Simultaneous Determination of Methanol, Ethanol and Formic Acid in Serum and Urine by Headspace GC-FID”, Journal of Analytical Toxicology, 39, 741 –745, 2015.

 Gửi bài