Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định đồng thời 6-benzylaminopurine và forchlorfenuron trong giá đỗ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần

Vũ Ngọc Tú Nguyễn Sỹ Chức Lê Đình Chi Nguyễn Thị Ánh Hường Trần Cao Sơn
Ngày phát hành 30/06/2020

Chi tiết

Cách trích dẫn
Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Sỹ Chức, Lê Đình Chi, Nguyễn Thị Ánh Hường, Trần Cao Sơn. "Xây dựng và thẩm định phương pháp xác định đồng thời 6-benzylaminopurine và forchlorfenuron trong giá đỗ bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 3, pp. 154-164, 2020
Phát hành
PP
154-164
Counter
701

Main Article Content

Tóm tắt

Việc lạm dụng các chất tăng trưởng thực vật trong nông nghiệp, đặc biệt là các chất có nguồn gốc tổng hợp nhóm cytokinin, có xu hướng ngày càng gia tăng. Trong nghiên cứu này, phương pháp xác định hai chất tăng trưởng thực vật nhóm cytokinin gồm 6-benzylaminopurine và forchlorfenuron trong giá đỗ đã được nghiên cứu xây dựng dựa trên kỹ thuật chiết QuEChERS kết hợp với LC-MS/MS. Điều kiện sắc ký gồm cột pha đảo C18, pha động ở chế độ gradient với hai kênh H2O và MeOH có bổ sung thêm hỗn hợp acid formic 0,1% và amoni formate 10 mM. Detector khối phổ ba tứ cực, với nguồn ion hóa phu điện tử dương (ESI+), chế độ theo dõi đa phản ứng (MRM) đã được sử dụng để khẳng định sự có mặt của các chất nghiên cứu. Quy trình xử lý mẫu được tối ưu theo phương pháp QuEChERS sử dụng ACN làm dung môi chiết, PSA làm chất hấp phụ cho hiệu quả chiết tốt. Phương pháp xây dựng có LOQ đạt 3,0 µg/kg với độ thu hồi từ 79,1% đến 117%, độ lặp lại từ 3,0% đến 7,0% đạt yêu cầu theo quy định của AOAC và Châu Âu. Phương pháp đã được ứng dụng để phân tích một số mẫu giá đỗ trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 5/6 mẫu được phát hiện có 6-benzylaminopurine với hàm lượng vượt giới hạn tồn dư tối đa theo quy định châu Âu.

Từ khóa:

LC-MS/MS, QuEChERS, 6-benzylaminopurine, forchlorfenuron, giá đỗ

Trích dẫn

[1]. A. Basra, Plant growth regulators in agriculture and horticulture: their role and commercial uses, CRC Press, 2000.
[2]. E. F. George, M. A. Hall, G. J. D. Klerk, “Plant growth regulators II: cytokinins, their analogues and antagonists”, Plant propagation by tissue culture, Springer, pp. 205-226, 2008.
[3]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam, Hà Nội, 2019.
[4]. W. Zhang, L. He, R. Zhang et al., “Development of a monoclonal antibody-based enzymelinked immunosorbent assay for the analysis of 6-benzylaminopurine and its ribose adduct in bean sprouts”, Food Chemistry, vol. 207, pp. 233-238, 2016.
[5]. F. Wang, W. Zhang, Y. Chen et al., “Simultaneous determination of six plant growth regulators in fruits using high performance liquid chromatography based on solid-phase extraction and cleanup with a novel mixed-mode functionalized calixarene sorbent”, Analytical Methods, vol. 7, no. 15, pp. 6365-6371, 2015.
[6]. S. Liu, Y. Wu, C. Fang, Y. Cui, N. Jiang & H. Wang, “Simultaneous Determination of 19 Plant Growth Regulator Residues in Plant-originated Foods by QuEChERS and Stable Isotope Dilution - Ultra Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry”, Analytical Sciences, vol. 33, no. 9, pp. 1047-1052, 2017.
[7]. L. Ma, H. Zhang, W. Xu et al., “Simultaneous determination of 15 plant growth regulators in bean sprout and tomato with liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry”, Food Analytical Methods, vol. 6, no. 3, pp. 941-951, 2013.
[8]. AOAC Official Methods of Analysis, Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements. 2012.
[9]. European Commission, Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed, SANTE/12682/2019, 2019.
[10]. European Commission, Maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC, EC 396/2005, 2005.

 Gửi bài