Bìa tạp chí

 

009bet

Chemistry proficiency testing programs at national institute for food control (NIFC) in the year 2017

Dang Huu Cuong
Received: 04 Jun 2018
Revised: 12 Jul 2018
Accepted: 24 Jul 2018
Published: 17 Aug 2018

Article Details

How to Cite
Dang Huu Cuong. "Chemistry proficiency testing programs at national institute for food control (NIFC) in the year 2017". Vietnam Journal of Food Control. vol. 1, no. 2, pp. 40-48, 2018
PP
40-48
Counter
429

Main Article Content

Abstract

National Institute for Food Control Proficiency testing plays a very important role in ensuring the quality of testing. Based on the results of the proficiency testing, the managers as well as the relevant members could assess the technical competence of the laboratory. Participating in proficiency testing is an evidence that a laboratory is implementing a quality management program in accordance with ISO/IEC 17025. Through the proficiency testing program, the participating laboratories themselves could evaluate their capabilities and address the causes affecting the quality of tests so as to take measures to ensure better quality assurance. This study provides a snapshot of the testing capacity of food testing laboratories within and outside the health sector based on chemistry proficiency testing conducted by the National Institute for Food Control (NIFC) in 2017.

Keywords:

Proficiency testing, Proficiency testing results, food testing, National Institute for Food Control (NIFC)

References

1. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing.
3. Yêu cầu và chính sách của tổ chức A2LA – Hoa Kỳ (The American Association for Laboratory Accreditation) đối với chứng chỉ số: 4254.01 ngày 15/5/2017 cấp cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
4. Báo cáo kết quả thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia năm 2017.
5. ISO/IEC 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (second edition 2015-08-01, corrected version 2016-10-15)
6. P.TT.05 – Thủ tục phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả chương trình TNTT của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
7. P.HD.02 – Hướng dẫn tính giá trị ấn định và phương pháp phân tích của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
8. P.ST - Sổ tay chất lượng thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.
9. Danh sách các đơn vị được Bộ Y tế chỉ định theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYTBCT- BNNPTNN.

 Submit