Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu và chế tạo để tăng cường tín hiệu raman bề mặt - sers ZnO có cấu trúc NANO/NANO Ag trên chất RHODAMINE 6G

Lê Thị Minh Huyền Nguyễn Hương Giang Đào Anh Tuấn Phạm Trần Tuấn Vũ Hoàng Uy Nguyễn Hoàng Việt Lê Vũ Tuấn Hùng
Ngày phát hành 30/08/2019

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Thị Minh Huyền, Nguyễn Hương Giang, Đào Anh Tuấn, Phạm Trần Tuấn, Vũ Hoàng Uy, Nguyễn Hoàng Việt, Lê Vũ Tuấn Hùng. "Nghiên cứu và chế tạo để tăng cường tín hiệu raman bề mặt - sers ZnO có cấu trúc NANO/NANO Ag trên chất RHODAMINE 6G". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 4, pp. 9-15, 2019
Phát hành
PP
9-15
Counter
838

Main Article Content

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu phương pháp tăng cường tín hiệu Raman bằng hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt ­ SERS. Phương pháp này có thể phát hiện ra các hóa chất tồn dư có trong thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ rất nhỏ, do vậy giúp nhận dạng các phân tử ở nồng độ rất thấp, nhưng vẫn đảm bảo không phá hủy mẫu hay làm phai màu chất đo. Vì vậy, phương pháp SERS mở ra một bước tiến mới trong nghiên cứu các ngành vật lý, khoa học vật liệu, chẩn đoán y khoa, nhận dạng các loại thuốc mới... Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO có cấu trúc nano bằng phương pháp phún xạ magnetron DC, sau đó biến tính hạt nano Ag lên bề mặt ZnO bằng phương pháp phún xạ magnetron DC, từ đó có thể đánh giá đế SERS ZnO/Ag qua chất thử Rhodamine 6G ở nồng độ thấp. Kết quả thu được hệ số khuếch đại EF > 106.

Từ khóa:

SERS, Rhodamine 6G, phún xạ magnetron DC, nano Ag, ZnO

Trích dẫn

1. Huỳnh Thành Đạt, (2004), “Quang phô Raman”, Nhà xuâ ̉ t bản Đại học Quô ́ c gia thành phố ́ Hồ Chí Minh, 25.
2. Eric Le Ru, Pablo Etchegoin, (2009), “Principles of surface Enhanced Raman Spectroscopy”, Elsevier Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK,Ch1, 4.
3. Haibin Tang, Guowen Meng, Qing Huang, Zhuo Zhang, Zhulin Huang, and Chuhong Zhu, (2012), “Arrays of Cone­Shaped ZnO Nanorods Decorated with Ag Nanoparticles as 3D Surface­Enhanced Raman Scattering Substrates for Rapid Detection of Trace Polychlorinated Biphenyls”, 2012, WILEY­VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Adv. Funct. Mater, 22, 218 ­ 224.
4. Javier Garcia Martinez (2018),“Plasmonic Materials. Light­controlled nanomaterials are revolutionizing sensor technology”, Article Scientific Americian Arabic.
5. Lili Yang, Yong Yang, Yunfeng Ma, Shuai Li, Yuquan Wei, Zhengren Huang and Nguyen Viet Long, (2017), “Fabrication of Semiconductor ZnO Nanostructures for Versatile SERS Application”, Nanomaterials, 7, 398; doi:10.3390/nano7110398.
6. Monika Kwoka, Barbara Lyson­Sypien , Anna Kulis , Monika Maslyk , Michal Adam Borysiewicz, Eliana Kaminska and Jacek Szuber, 2018, “Surface Properties of Nanostructured, Porous ZnO Thin Films Prepared by Direct Current Reactive Magnetron Sputtering”, Materials, 11, 131.
7. Marco Laurenti and Valentina Cauda, (2018), “Porous Zinc Oxide Thin Films: Synthesis Approaches and Applications”, Coatings 2018, 8, 67.
8. Maosen Yang, Jing Yu, Fengcai Lei, Hang Zhou, Yisheng Wei, Baoyuan Man, Chao Zhang, Chonghui Li, Junfeng Ren, Xiaobo Yuan, (2017), “Synthesis of low­cost 3D­porous ZnO/Ag SERS­active substrate with ultrasensitive and repeatable detectability”, Sensors and Actuators B. https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.09.197.
9. Yanjun Liu, Chunxiang Xu, Junfeng Lu, Zhu Zhu, Qiuxiang Zhu, A. Gowri Manohari, Zengliang Shi, (2017), ”Template­free Synthesis of Porous ZnO/Ag Microspheres as Recyclable and Ultra­sensitive SERS Substrates”, APSUSC 36763.
10. Sanghwa Lee and Jun Ki Kim, (2019), “Surface­Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) Based on ZnO Nanorods for Biological Applications”. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/ intechopen.84265.

 Gửi bài