Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng một số dạng thủy ngân trong hải sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ Plasma cao tần cảm ứng (LC-ICP-MS)

Phạm Công Hiếu Đinh Viết Chiến Nguyễn Văn Ri Nguyễn Thị Ánh Hường Lê Thị Hồng Hảo Nguyễn Thị Minh Lợi
Ngày phát hành 28/11/2019

Chi tiết

Cách trích dẫn
Phạm Công Hiếu, Đinh Viết Chiến, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Thị Ánh Hường, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Minh Lợi. "Xác định hàm lượng một số dạng thủy ngân trong hải sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ Plasma cao tần cảm ứng (LC-ICP-MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 4, pp. 33-41, 2019
Phát hành
PP
33-41
Counter
720

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ plasma cao tần cảm ứng (LC­ICP­MS) đã được nghiên cứu ứng dụng nhằm xác định đồng thời hàm lượng của ba dạng thủy ngân (thủy ngân, methyl thủy ngân và ethyl thủy ngân) trong mẫu hải sản. Các thông số quan trọng được tối ưu như ảnh hưởng của dung môi hữu cơ, tốc độ dòng pha động, nồng độ 2­mercaptoethanol, nhiệt độ và thời gian chiết. Phương pháp đã được đánh giá với các thông số giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại, hiệu suất thu hồi phù hợp với tiêu chuẩn AOAC. Phương pháp cũng được xác nhận độ chính xác dựa trên phân tích mẫu chuẩn chứng nhận DORM­4 và áp dụng để phân tích đồng thời hàm lượng ba dạng thủy ngân trong 30 mẫu hải sản. Kết quả cho thấy hàm lượng các dạng thủy ngân trong các mẫu phân tích đều thấp hơn mức cho phép theo quy định của QCVN 8­2:2011/BYT.

Từ khóa:

Các dạng thủy ngân, Hg, methyl thủy ngân, ethyl thủy ngân, hải sản, LC­ICP­MS

Trích dẫn

1. QCVN 8­2:2011/BYT, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm”.
2. Phạm Công Hiếu, Chu Văn kết, Đinh Viết Chiến, Lê Đức Dũng, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Thị Ánh Hường, Lê Thị Hồng Hảo (2018), “Xác định methyl thủy ngân trong mẫu thủy sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối khối phổ plasma cao tần cảm ứng (LC­ICP/MS)”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 5 (23), 173­176.
3. AOAC (2012), “Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements”, AOAC official methods of Analysis, 9.
4. A.M. Caricchia, G. Minervini, P. Soldati, S. Chiavarini, C. Ubaldi, R. Morabito (1997), “GC­ECD determination of methylmercury in sediment samples using a SPB­608 capillary column after alkaline digestion”, Microchem J., 55 (1), 44 ­ 55.
5. A.Q.Shaha, T.G Kazia,*, J.A. Baiga,1, H.IAfridia, M.B Arainb. (2012). “Simultaneously determination of methyl and inorganic mercury in fish species by cold vapour generation atomic absorption spectrometry“, Food Chemistry, 134, 2345 ­ 2349.
6. Council, N. R. (2000). “Toxicological effects of Methylmercury.”, National Academies Press, Washington D.C.
7. Corrado Sarzanini, Giovanni Sacchero, Maurizio Aceto, Ornella Abollino, Edoardo Mentasti (1992), “Simultaneous determination of methyl­, ethyl­, phenyl­ and inorganic mercury by cold vapour atomic absorption spectrometry with on­line chromatographic separation”, Journal of Chromatography A, (626), Issue 1, 151 ­ 157.
8. J. Retka, A. M., D. Karmasz (2011). “Determination of Cu, Ni, Zn, Pb, Cd by ICP­MS and Hg by AAS in plant samples”, Accumulation in foods and crops, 15th ICHMET, 373 ­ 375.
9. Koplík R., Klimešová I., Mališová K., Oto Mestek (2014), “Determination of Mercury Species in Foodstuffs using LC­ICP/MS: the Applicability and Limitations of the Method”, Czech Journal of Food Sciences, 3 (3), 249 ­ 259
10. Sang Hak Lee, Jung Ki shu (2005), “Determination of mercury in tuna fish tissue using isotope dilution­inductively coupled plasma mass spectrometry”, Microchemical Journal, 80, 233 ­ 236.
11. S. Mishra, R. M. T., S. Bhalke, V.K Shukla, V.D Puranik (2005), “Determination of Methyl mercury and mercury (II) in a marine ecosystem using solid­phase microextraction gas chromatography­mass spectrometry”, Analytic Chimica. Acta, (551), 192 ­ 198.
12. Walter Holak (1982), “Determination of Methylmercury in Fish by High­performance Liquid Chromatography”, Analyst, Vol. (107), 1457 ­ 1461.
13. Hight, S. C., and Cheng, J. (2006), “Determination of Methylmercury and Estimation of Total Mercury in Seafood Using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Inductively Coupled Plasma­Mass Spectrometry (ICP­MS): Method Development and Validation”, Anal. Chim. Acta, (567), 160 ­ 172.
14. WHO (1989b), “Evaluation of certain food additives and contaminants”, Thirty­thirt report of the Point FAO/WHO Expert Committee on Food Additives , Gevena, World Health Organization (WHO Technical Report Series 776).

 Gửi bài