Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng sibutramin và phenolphthalein trong trà, cà phê, sữa giảm cân bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối khối phổ UPLC-MS/MS

Trương Văn Thân Nguyễn Thành Duy Lý Tuấn Kiệt Hoàng Ngọc Vinh Chu Vân Hải
Ngày nhận: 02/07/2019
Đã sửa đổi: 03/09/2019
Ngày chấp nhận: 12/09/2019
Ngày đăng: 31/12/2019

Chi tiết

Các trích dẫn
Trương Văn Thân, Nguyễn Thành Duy, Lý Tuấn Kiệt, Hoàng Ngọc Vinh, Chu Vân Hải. "Xác định hàm lượng sibutramin và phenolphthalein trong trà, cà phê, sữa giảm cân bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối khối phổ UPLC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 2 - số 4, pp. 42-48, 2019
Phát hành
PP
42-48
Counter
1360

Main Article Content

Tóm tắt

Một phương pháp nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả để xác định sibutramin và phenolphthalein trong trà, cà phê, sữa giảm cân và được phát triển bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng kết hợp với đầu dò khối phổ (mass spectrometry). Kỹ thuật QuEChERS được sử dụng để làm sạch các nền mẫu. Dịch chiết sau đó được tách trên cột sắc ký lỏng C18 bằng hỗn hợp nước loại ion và acetonitril, với 0,1% acid formic. Hiệu suất thu hồi ở nồng độ 50 µg/kg đạt được từ 90,1 ­ 105,8 (RSDR 4,04 ­ 4,24%) đối với trà giảm cân và từ 91,9 ­ 100,2 (RSDR 3,20 ­ 4,71%) đối với cà phê giảm cân và 86,5 ­ 100,5% (RSDR 5,17 ­ 5,49%) đối với sữa giảm cân. Giới hạn định lượng 30 µg/kg cho cả 3 nền mẫu.

Từ khóa:

Sibutramin, phenolphthalein, thực phẩm giảm cân, sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép khối phổ UPLC­MS/MS

Trích dẫn

1. Nguyen Hong Vu, 2 chất cấm có trong trà giảm cân Golean Detox nguy hiểm thế nào, Báo sức khỏe đời sống, (2019).
2. Wang, D., Man, R., Shu, M., Liu, H., Gao, Y., & Luan, F. (2016), “Detection of sibutramine and phenolphthalein in functional foods using capillary electrophoresis”, Analytical Methods, 8 (3), 621 ­ 626.
3. Kim, J. Y., Park, H. J., Kim, J. W., Lee, J. H., Heo, S., Yoon, C. Y., & Cho, S. (2016), “Development and validation of UPLC and LC­MS/MS methods for the simultaneous determination of anti­obesity drugs in foods and dietary supplements”, Archives of pharmacal research, 39 (1), 103 ­ 114.
4. Paíga, P., Rodrigues, M. J., Correia, M., Amaral, J. S., Oliveira, M. B. P., & Delerue­Matos, C. (2017), “Analysis of pharmaceutical adulterants in plant food supplements by UHPLCMS/MS”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 99, 219 ­ 227.
5. Petkova­Gueorguieva, E., Ivanov, K., Gueorguiev, S., Mihaylova, A., Madzharov, V., & Ivanova, S. (2018), “Detection of sibutramine in herbal food supplements by UHPLC/HRMS and UHPLC/MS­MS”, Biomedical Research, 29 (14), 3006 ­ 3009.
6. Guidelines for Standard Method Performance Requirements, AOAC Official Methods of Analysis (2016).
7. Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed, SANCO/12571/2013.

 Gửi bài