Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời các dạng ester của 3-MCPD và 2-MCPD trong sữa công thức bằng GC-MS/MS

Lê Đình Chi Nguyễn Như Thượng Vũ Ngọc Tú Lê Thị Hồng Hảo Trần Cao Sơn
Ngày nhận: 08/04/2020
Đã sửa đổi: 10/06/2020
Ngày chấp nhận: 10/06/2020
Ngày đăng: 30/06/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Lê Đình Chi, Nguyễn Như Thượng, Vũ Ngọc Tú, Lê Thị Hồng Hảo, Trần Cao Sơn. "Xác định đồng thời các dạng ester của 3-MCPD và 2-MCPD trong sữa công thức bằng GC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 2, pp. 133-144, 2020
Phát hành
PP
133-144
Counter
674

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu đã phát triển và thẩm định phương pháp xác định đồng thời các dạng ester của 3-MCPD và 2-MCPD trong sữa công thức bằng GC-MS/MS. Các ester của MCPD được chiết từ mẫu sữa công thức bằng hỗn hợp ethanol/n-hexane/diethyl ether (1/1/1, v/v/v), sau đó được xử lý với acid sulfuric để giải phóng dạng tự do. Các chất 3-MCPD và 2-MCPD dạng tự do và nội chuẩn đồng vị 3-MCPD-d5 and 2-MCPD-d5 được dẫn xuất với acid phenylboronic và sau đó dẫn xuất được phân tích bằng GC-MS/MS ở chế độ MRM. Cột tách được sử dụng là cột mao quản DB-5MS, khí mang là Heli ở tốc độ 1 mL/phút. Chế độ MRM đã được sử dụng để lựa chọn 1 ion mẹ và 2 ion con cho mỗi chất phân tích. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp đáp ứng các yêu cầu theo AOAC SMPR. Phương pháp đã được ứng dụng để xác định các ester của 3-MCPD và 2-MCPD trong các mẫu sữa công thức lấy ở một số tỉnh, thành phố của Việt Nam. Có 38,9% số mẫu phát hiện 3-MCPD ester và 34,7% số mẫu phát hiện 2-MCPD ester.

Từ khóa:

esters, 3-MCPD, 2-MCPD, GC-MS/MS, sữa công thức

Trích dẫn

[1] Z. Zelinková, M. Doležal and J. Velíšek, “Occurrence of 3­chloropropane­1, 2­diol fatty acid esters in infant and baby foods”, European Food Research and Technology, vol. 228, no. 4, pp. 571­578, 2009.
[2] J. K. Beekman, K. Grassi and S. MacMahon, “Updated occurrence of 3­monochloropropane­1, 2­ diol esters (3­MCPD) and glycidyl esters in infant formulas purchased in the United States between 2017 and 2019”, Food Additives & Contaminants: Part A, vol. 37, no. 3, pp.374­390, 2020.
[3] C. G. Hamlet, P. A. Sadd, C. Crews, J. Velíšek and D. E. Baxter, “Occurrence of 3­chloropropane­1, 2­diol (3­MCPD) and related compounds in foods: a review”, Food Additives & Contaminants, vol. 19, no. 7, pp. 619­631, 2002.
[4] Z. Zelinková, B. Svejkovská, J. Velíšek, and M. Doležal, “Fatty acid esters of 3­chloropropane­1, 2­diol in edible oils”, Food Additives and Contaminants, vol. 23, no. 12, pp. 1290­1298, 2006.
[5] W. Seefelder, G. Scholz and B. Schilter, “Structural diversity of dietary fatty esters of chloropropanols and related substances”, European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 113, no. 3, pp. 319­322, 2011.
[6] J. K. Lee, J. A. Byun, S. H. Park, H. S. Kim, J. H. Park, J. H. Eom and H. Y. Oh, “Evaluation of the potential immunotoxicity of 3­monochloro­1, 2­propanediol in Balb/c mice: I. Effect on antibody forming cell, mitogen­stimulated lymphocyte proliferation, splenic subset, and natural killer cell activity”, Toxicology, vol. 204, no. 1, pp. 1­11, 2004.
[7] B. S. Lynch, D. W. Bryant, G. J. Hook, E. R. Nestmann, and I. C. Munro, “Carcinogenicity of monochloro­1, 2­propanediol (α­chlorohydrin, 3­MCPD)”, International Journal of Toxicology, vol. 17, no. 1, pp. 47­76, 1998.
[8] S. J. Kwack et al., “Mechanism of antifertility in male rats treated with 3­monochloro­1, 2­propanediol (3­MCPD)”, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, vol. 67, no. 23­24, pp. 2001­2004, 2004.
[9] W. Seefelder, N. Varga, A. Studer, G. Williamson, F. P. Scanlan, and R. H. Stadler, “Esters of 3­chloro­1, 2­propanediol (3­MCPD) in vegetable oils: significance in the formation of 3­MCPD”, Food Additives and Contaminants, vol. 25, no. 4, pp. 391­400, 2008.
[10] E. P. on C. in the F. Chain (CONTAM), “Risks for human health related to the presence of 3­and 2­monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food”, Efsa Journal, vol. 14, no. 5, p. e04426, 2016.
[11] E. Commission (EC), Opinion of the Scientific Committee on Food on 3­Monochloropropane­1, 2­diol (3­MCPD). EC Brussel, Belgium, 2001.
[12] T. D. Haines, K. J. Adlaf, R. M. Pierceall, I. Lee, P. Venkitasubramanian, and M. W. Collison, “Direct determination of MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in vegetable oils by LC–TOFMS”, Journal of the American Oil Chemists’ Society, vol. 88, no. 1, pp.1­14, 2011.
[13] V. G. Samaras, A. Giri, Z. Zelinkova, L. Karasek, G. Buttinger, and T. Wenzl, “Analytical method for the trace determination of esterified 3­and 2­monochloropropanediol and glycidyl fatty acid esters in various food matrices”, Journal of Chromatography A, vol. 1466, pp.136­147, 2016.
[14] J. Kuhlmann et al., “Standard method performance requirements (SMPRs®) 2017.017: Determination of 2­and 3­MCPD, 2­and 3­MCPD esters, and glycidyl esters in infant and adult/pediatric nutritional formula”, Journal of AOAC International, vol. 101, no. 1, pp. 324­326, 2018.
[15] M. Dubois, A.­M. Empl, G. Jaudzems, Q. Basle, and E. Konings, “Determination of 2­and 3­MCPD as well as 2­and 3­MCPD esters and glycidyl esters (GE) in infant and adult/pediatric nutritional formula by gas chromatography coupled to mass spectrometry method, First Action 2018.03”, Journal of AOAC International, vol. 102, no. 3, pp. 903­914, 2019.

 Gửi bài