Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời một số chất kích thích tăng trưởng thực vật tổng hợp nhóm auxin trong rau, củ và quả bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Vũ Ngọc Tú Đặng Thị Hiên Nguyễn Thị Hường Ánh Phạm Thị Ngọc Mai Hoàng Quốc Anh Bùi Cao Tiến Bùi Quang Đông Lê Thị Hồng Hảo Trần Cao Sơn
Ngày nhận: 26/03/2020
Đã sửa đổi: 15/06/2020
Ngày chấp nhận: 15/06/2020
Ngày đăng: 30/06/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Ngọc Tú, Đặng Thị Hiên, Nguyễn Thị Hường Ánh, Phạm Thị Ngọc Mai, Hoàng Quốc Anh, Bùi Cao Tiến, Bùi Quang Đông, Lê Thị Hồng Hảo, Trần Cao Sơn. "Xác định đồng thời một số chất kích thích tăng trưởng thực vật tổng hợp nhóm auxin trong rau, củ và quả bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) ". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 2, pp. 71-79, 2020
Phát hành
PP
71-79
Counter
841

Main Article Content

Tóm tắt

Sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) kết hợp với kỹ thuật chiết QuEChERS đã được ứng dụng để nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp xác định các chất kích thích tăng trưởng thực vật nhóm auxin bao gồm 4-chlorophenoxyacetic acid (4-CPA), 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA), 1-naphthalene acetic acid (NAA), 2-napthoxyacetic acid (NOA), indole-3-propionic acid (IPA), indole-3-butyric acid (IBA). Phương pháp được thẩm định đạt yêu cầu về tính đặc hiệu, độ nhạy và độ chính xác trong khoảng nồng độ từ 3 ÷ 200 µg/kg. Giá trị LOD và LOQ lần lượt là 1 µg/kg và 3 µg/kg. Các chất phân tích có độ thu hồi trong khoảng 79,8 ÷ 96.4%, và độ lệch chuẩn tương đối lặp lại dưới 12,6%, đạt yêu cầu của AOAC. Quy trình tối ưu đã được áp dụng để xác định hàm lượng 6 chất kích thích tăng trưởng thực vật nhóm auxin trong các mẫu rau, củ và quả được thu thập từ các chợ khu vực: Mai Dịch, Đan Phượng, Giáp Bát, Bạch Mai và Ngã Tư Sở của thành phố Hà Nội. MCPA được phát hiện trong 22/30 mẫu rau (3,0÷7,1 µg/kg) và 9/30 mẫu trái cây (3,1 ÷ 7,1 µg/kg). Đặc biệt, 4-CPA được phát hiện với hàm lượng cao ở mức từ 23 to 75 µg/kg trong mẫu giá đỗ vượt quá dư lượng tối đa (10 µg/kg) theo quy định của Hội đồng Châu Âu.

Từ khóa:

4-chlorophenoxyacetic acid (4-CPA), 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA), 1-naphthalene acetic acid (NAA), 2-napthoxyacetic acid (NOA), indole-3-propionic acid (IPA), indole-3-butyric acid (IBA), LC-MS/MS, QuEChERS, rau, quả, củ

Trích dẫn

[1]. Hồng Hải, “Nhập viện vì ăn ổi vừa phun chất kích thích tăng trưởng,” 14/02/2016. [Trực tuyến]. https://dantri.com.vn/suc­khoe/nhap­vien­vi­an­oi­vua­phun­chat­kich­thich­tangtruong­20160214191811562.htm [Truy cập: 20/05/2020].
[2]. Mai Loan, “Thu giữ 80.000 lọ thuốc kích thích giá đỗ từ Trung Quốc,” 15/11/2016. [Trực tuyến]. https://www.doisongphapluat.com/dia­phuong/mien­bac/thu­giu­80000­1o­thuockich­thich­gia­do­tu­trung­quoc­a9091.html [Truy cập: 20/05/2020].
[3]. Y. Bai, F. Du and H. Liu, “Determination strategies of phytohormones: recent advances”, Analytical Methods, vol. 2, pp. 1867­1873, 2010.
[4]. Y. Chen Z. Guo, X. Wang, C. Qiu, “Sample prepartion”, Journal of Chromatography A, vol. 1184, pp. 191­219, 2008.
[5]. European Commision, Directorate General for Health and Food Safety, “Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues in Food and Feed”, Sante/12682/2019, Implemented by 01.01.2020.
[6]. H. M.G. van der Werf, “Assessing the impact of pesticides on the enviroment”, Agriculture, Ecosystems & Enviroment, vol. 60, pp. 81­96, 1996.
[7]. M. I. A. Flores, R. Romero­González, A. G. Frenich, J. L. M. Vidal, “QuEChERS­based extraction procedure for multifamily analysis of phytohormones in vegetables by UHPLCMS/MS”, Journal of Separation Science, vol. 34, no. 13, pp. 1517­1524, 2011.
[8]. L. Ma , H. Zhang, W. Xu, X. He, L. Yang, Y. Luo and K. Huang, “Simultaneous Determination of 15 Plant Growth Regulators in Bean Sprout and Tomato with Liquid Chromatography­Triple Quadrupole Tandem Mass Spectrometry”, Food Analytical Methods, vol. 6, pp. 941­951, 2013.

 Gửi bài