Bìa tạp chí

 

009bet

Thực trạng nhiễm vi khuẩn trong sản phẩm nước uống đóng bình tại tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Vũ Thuận Viên Chinh Chiến Tưởng Quốc Triêu Hoàng Khắc Tuấn Anh Nguyễn Thị Thu Hiền Đỗ Thị Thu Hương
Ngày nhận: 06/11/2023
Đã sửa đổi: 19/12/2023
Ngày chấp nhận: 08/01/2024
Ngày đăng: 31/03/2024

Chi tiết

Các trích dẫn
Nguyễn Vũ Thuận, Viên Chinh Chiến, Tưởng Quốc Triêu, Hoàng Khắc Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Thu Hương. "Thực trạng nhiễm vi khuẩn trong sản phẩm nước uống đóng bình tại tỉnh Đắk Lắk năm 2023 và một số yếu tố liên quan". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 7 - số 1, pp. 45-52, 2024
Phát hành
PP
45-52
Counter
136

Main Article Content

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành tại 65 cơ sở sản xuất sản phẩm nước uống đóng bình (NUĐB) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn (VK) trong sản phẩm NUĐB và phân tích một số yếu tố liên quan tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu sản phẩm NUĐB xét nghiệm 5 chỉ tiêu VK và đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), thực hành của người trực tiếp sản xuất tìm yếu tố liên quan. Kết quả phát hiện có 64,4% (n = 65) mẫu sản phẩm NUĐB không đạt yêu cầu vi sinh vật (VSV) so với QCVN 6-1:2010/BYT. Trong đó sản phẩm NUĐB nhiễm chủ yếu VK Pseudomonas aeruginosa 50,5% (33/65), Coliforms tổng số 50,5% (33/65), Clostridia 4,6% (3/65), không phát hiện mẫu nào nhiễm Escherichia coliStreptococci feacal. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tình trạng nhiễm VK trong sản phẩm NUĐB là thiết kế bố trí khu vực sản xuất, kết cấu nhà xưởng; phương tiện rửa và khử trùng tay, điều kiện vệ sinh vỏ bình, thực hành vệ sinh cá nhân, thực hành vệ sinh bình, thực hành hoàn thiện sản phẩm.

Từ khóa:

Nước uống đóng bình, nhiễm vi khuẩn, chất lượng nước uống đóng bình.

Trích dẫn

[1]. J Vietnam Ministry of Health, "QCVN 6-1:2010/BYT National technical regulation for bottled/packaged natural mineral waters and dringking waters", 2010.
[2]. Vo Thi Kim Hanh, Mai Thi Tuyet Nga, "A study on the microbiological contamination of bottled water in Khanh Hoa province", Industry and trade magazine, no. 10, pp. 82-91, 2021 (in Vietnamese).
[3]. Vu Thi Huong, Dang Vu Phuong Linh, "Prevalence of microorganisms in bottled water in Ca Mau province year 2017", Journal of Health and Development Studies vol. 01, no. 01, 2017 (in Vietnamese).
[4]. Le Van Khoi, Pham Thi Tam, "Studying on infection of e.coli and coliform in bottle drinking water and its related factors at bottled drinking production facilities in Hau Giang province, 2018", Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy. no.21, pp. 1-6, 2019 (in Vietnamese)..
[5]. Than Ngoc Ha, Nguyen Thanh Ha, "Assessment of food safety conditions of bottled drinking establishments in Can Tho city in 2020 ", Journal of Health and Development Studies, vol. 4, no. 4, pp. 100-107, 2020 (in Vietnamese).
[6]. Pham Van Hung, Tran Hong Tram, Nguyen Thi Kieu, "Situation testing of E. coli and coliform in products of some bottled drinking water manufacturers in Ha Noi in 2020", VietNam medical journal. vol 515, no 2, pp. 54-57, 2022 (in Vietnamese).
[7]. Tran Minh Phuong, Le Thi Thu Ha, Vu Dinh Thiem, Vu Hai Ha, "The status of microbial contamination in bottled water in the production facilities in Hung Yen province in 2018", Vietnam Journal of Preventive Medicine-VJPM. vol 29, no 2, pp. 87, 2018 (in Vietnamese).
[8]. WHO, "Application of the Guidelines in specific circumstances", Guidelines for Drinking-water Quality, pp. 294-295, 2017.

 Gửi bài