Bìa tạp chí

 

009bet

Xây dựng phương pháp sàng lọc một số chất tồn dư và ô nhiễm trong gạo

Đặng Thu Hiền Kiều Thị Lan Phương Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày nhận: 29/09/2022
Đã sửa đổi: 27/12/2022
Ngày chấp nhận: 27/12/2022
Ngày đăng: 31/03/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Đặng Thu Hiền, Kiều Thị Lan Phương, Đỗ Thị Thu Hằng. "Xây dựng phương pháp sàng lọc một số chất tồn dư và ô nhiễm trong gạo". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 1, pp. 51-65, 2023
Phát hành
PP
51-65
Counter
305

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao (LC-HRMS) được sử dụng để sàng lọc một số chất tồn dư và ô nhiễm trong gạo. Phương pháp được tối ưu để phát hiện các hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV), các chất hoạt động bề mặt amoni bậc 4 của Clo, aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2. Mẫu gạo được chiết và làm sạch theo phương pháp QuEChERS và phân tích trên hệ thống Q-Exactive, nguồn ion hóa HESI với cả chế độ âm và dương. Cột tách sử dụng cột pha đảo C18, pha động gồm H2O và Methanol có chứa acid formic 0,1%, amoni format 10 mM. Phương pháp được ứng dụng để phân tích 60 mẫu gạo được lấy trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết quả phát hiện 5 loại HCBVTV trong 30 mẫu gạo với hàm lượng từ 10,3 - 160 µg/kg.

Từ khóa:

LC-HRMS, HCBVTV, Aflatoxin, chất hoạt động bề mặt amoni bậc 4, QuEChERS, gạo.

Trích dẫn

[1]. P. V. Toan, "The situation of pesticide use and several of reduced measures for improper pesticide use in rice production in the Mekong Delta," Can Tho University Journal of Science, vol. 28, pp. 47-53, 2013.
[2]. N. M. Tri, "The situation of mycotoxin contamination (Aflatocin B1, Ochratoxin A, Citrinin) on rice in Nha Trang," Journal of Fisheries Science and Technology Nha Trang University, pp. 26-30, 2006.
[3]. C. P. Wild, M. Castegnaro, "IARC activities in mycotoxin research," Natural Toxin, vol. 3, no. 4, pp. 327-331, 1995.
[4]. N. T. Oanh and T. C. Son, “Rapid Screening and Quantitative Determination of Illegal Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors (PDE-5i) in Herbal Dietary Supplements,” Journal of Analytical Methods in Chemistry, vol. 2021, pp. 1-11, 2021.
[5]. AOAC Official Methods of Analysis, “Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements,” 2012.
[6]. European Commission, Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed, SANTE/12682/2019, 2019.
[7]. G. G. J. Tolosa, A. Gaspari, D. Chianese, E. Ferrer, J. Mañes, and A. Ritieni, “MultiMycotoxin Analysis in Durum Wheat Pasta by Liquid Chromatography Coupled to Quadrupole Orbitrap Mass Spectrometry",” Toxins, vol. 9, no. 59, pp. 1-12, 2017.
[8]. H. Dong, Y. Xian, Y. Wu, X. Guo, X. Hou, and Wang B, “QuEChERS- based purification method coupled to ultrahigh performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) to determine six quaternary ammonium compounds (QACs) in dairy products,” Food Chemistry, vol. 212, pp. 96-103, 2016.
[9]. Duedahl-Olesen Lene Wang Tingting, Lauritz Frandsen Henrik, “Targeted and nontargeted unexpected food contaminants analysis by LC/HRMS: Feasibility study on rice,” Food Chemistry, vol. 338, pp. 1-9, 2021.
[10]. European Standard, "EN 15662:2009 - Foods of plant origin, Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS - QuEChERS method," 2009.
[11]. S. J. Lehotay, K. A. Son, H. Kwon, U. Koesukwiwat, W. Fu, K. Mastovska, E. Hoh, and N. Leepipatpiboon, "Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables," Journal of Chromatography, pp. 2548-2560, 2010.
[12]. AOAC International, "AOAC Official Method 2007.01 - Pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and partitioning with magnesium sulfate,” Official Method of Analysis of AOAC International, 19th edition, USA, 2012.
[13]. Commission Regulation (EU), “Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid in certain products,” Official Journal of the European Union, 2019.

 Gửi bài