Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng 1,3-Olein-2-Palmitin (OPO) trong sữa công thức bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Phùng Công Lý Vũ Ngọc Tú Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ngày nhận: 08/11/2022
Đã sửa đổi: 16/01/2023
Ngày chấp nhận: 16/01/2023
Ngày đăng: 31/03/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Phùng Công Lý, Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Thị Hồng Ngọc. "Xác định hàm lượng 1,3-Olein-2-Palmitin (OPO) trong sữa công thức bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ hai lần (LC-MS/MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 1, pp. 38-50, 2023
Phát hành
PP
38-50
Counter
265

Main Article Content

Tóm tắt

1,3-olein-2-palmitin (OPO - Sn2-palmitat) là một loại triacylglycerol có trong sữa mẹ, có tác dụng giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng trong ruột trẻ em và trẻ sơ sinh. Vì có tác dụng tốt đối với khả năng phát triển của trẻ cho nên OPO đã được các nhà sản xuất bổ sung vào sữa công thức dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Hàm lượng OPO trở thành một tiêu chí quan trọng đối với chất lượng sữa. Vì vậy, việc xây dựng một phương pháp để phân tích OPO trong các sản phẩm sữa công thức là cần thiết, góp phần đánh giá chất lượng các sản phẩm sữa công thức đang được lưu hành trên thị trường. Trong nghiên cứu này, OPO đã được nghiên cứu xác định bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS) sử dụng cột sắc ký Agilent Poroshell 120 EC-C18, nguồn ion hóa phun điện tử ion dương ESI (+), chế độ theo dõi ion đa phản ứng (MRM - Multiple reaction monitoring). Giá trị sử dụng của phương pháp được xác nhận theo hướng dẫn của Hiệp hội các nhà hóa học phân tích chính thức (AOAC). Kết quả cho thấy phương pháp có tính đặc hiệu tốt, đường chuẩn được xây dựng trong khoảng nồng độ từ 3,0 - 300 µg/kg, giới hạn phát hiện là 1,0 µg/kg, giới hạn định lượng là 3,0 µg/kg; độ chụm và độ đúng với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) nhỏ hơn 12% và độ thu hồi dao động từ 89,6 - 112%, đáp ứng yêu cầu theo AOAC. Phương pháp đã được sử dụng để phân tích hàm lượng OPO trong 17 sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa:

1,3-olein-2-palmitin, OPO, Sn2-palmitat, LC-MS/MS, sữa, sản phẩm công thức dành cho trẻ nhỏ.

Trích dẫn

[1]. C. M. Dominguez, N. Oturan, A. Romero, A. Santos, and M. A. Oturan, "Removal of lindane wastes by advanced electrochemical oxidation," Chemosphere, vol. 202, pp. 400-409, 2018.
[2]. S. M. Innis, “Dietary triacylglycerol structure and its role in infant nutrition,” Advances in Nutrition, vol. 2, no. 3, pp. 275-283, 2011.
[3]. L. Beghin, X. Marchandise, E. Liend, M. Bricoute, J-P. Bernete, J.-F. Lienhardte, F. Jeannerote, V. Menete, J.-C. Requillarte, J. Marx, “Growth, stool consistency and bone mineral content in healthy term infants fed sn-2-palmitateenriched starter infant formula: a randomized, double-blind, multicentre clinical trial,” Clinical Nutrition, vol. 38, no. 3, pp. 1023-1030, 2018.
[4]. F. Bar-Yoseph, Y. Lifshitz, T. Cohen, P. Malard, and C. Xu, “SN2-Palmitate Reduces Fatty Acid Excretion in Chinese Formula-fed Infants,” Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, vol. 62, no. 2, pp. 341-347, 2016.
[5]. P. T. Quinlan, S. Lockton, J. Irwin, and A. L. Luca, “The relationship between stool hardness and stool composition in breast- and formula-fed infants,” Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutriton, vol. 20, no. 1, pp. 81-90, 1995.
[6]. G. Kildahl‐Andersen, E. Gjerlaug‐Enger, F. Rise, A. Haug, and B. Egelandsdal, “Quantification of fatty acids and their regioisomeric distribution in triacylglycerols from porcine and bovine sources using 13C NMR spectroscopy,” Lipids, vol. 56, no. 1, pp. 111-122, 2020.
[7]. Z. Liu and S. Rochfort, “Bovine milk triacylglycerol regioisomer ratio shows remarkable inter-breed and inter-cow variation,” Molecules, vol. 26, no. 13, pp. 3938, 2021.
[8]. T. Yuan, C. Qi, X. Dai, Y. Xia, C. Sun, J. Sun, X. Wang, “Triacylglycerol Composition of Breast Milk during Different Lactation Stages,” Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 67, no. 8, pp. 2272-2278, 2019.
[9]. F. Giuffrida, C. Marmet, I. Tavazzi, P. Fontannaz, J. Sauser, L. Lee, and F. Destaillats, “Quantification of 1,3-olein-2-palmitin (OPO) and palmitic acid in sn-2 position of triacylglycerols in human milk by liquid chromatography coupled with mass spectrometry,” Molecules, vol. 24, no.1, pp. 22, 2018.
[10]. AOAC Official Methods of Analysis: Guidelines for Standard Method Performance Requirements, 2016.
[11]. Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808 on the performance of analytical methods for residues of pharmacologically active substances used in foodproducing animals and on the interpretation of results as well as on the methods to be used for sampling and repealing Decisions 2002/657/EC and 98/179/EC.

 Gửi bài