Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định đồng thời một số chất kháng sinh diệt cầu trùng trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp LC-MS/MS

Kiều Thị Lan Phương Nguyễn Thị Phương Mai Đặng Thu Hiền Hoàng Thị Lan Anh Nguyễn Thị Ánh Hường
Ngày nhận: 20/09/2022
Đã sửa đổi: 27/12/2022
Ngày chấp nhận: 27/12/2022
Ngày đăng: 31/03/2023

Chi tiết

Các trích dẫn
Kiều Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Thu Hiền, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ánh Hường. "Xác định đồng thời một số chất kháng sinh diệt cầu trùng trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp LC-MS/MS". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 6 - số 1, pp. 1-11, 2023
Phát hành
PP
1-11
Counter
387

Main Article Content

Tóm tắt

Kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được ứng dụng nhằm phân tích đồng thời 4 kháng sinh có tác dụng diệt cầu trùng monensin, dimetridazole, sulfadimethoxin, sulfadimidin trên nền thức ăn chăn nuôi. Nghiên cứu sử dụng pha động gồm 2 kênh: Kênh A (dung dịch acid formic 0,1%; amoni format 10 mM) và kênh B (MeOH; acid formic 0,1%; amoni format 10 mM) với cột sắc ký pha đảo Agilent Eclipse Plus C18 (2,1 × 1,5 mm, ID 3,5 μm) cho thời gian phân tích ngắn, trong 10 phút xác định được đồng thời bốn kháng sinh có tác dụng diệt cầu trùng. Phương pháp có giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng cho cả 4 chất tương ứng là 15,0 và 45,0 µg/kg. Khoảng tuyến tính của phương pháp được xây dựng trong khoảng từ 45 - 1.500 µg/L. Phương pháp được thẩm định cho độ chính xác cao, hiệu quả và được áp dụng vào phân tích các mẫu thức ăn chăn nuôi đang được lưu hành trên thị trường Hà Nội.

Từ khóa:

Monensin, Dimetridazole, Sulfadimidin, Sulfadimethoxine, cầu trùng, LC-MS/MS.

Trích dẫn

[1]. M. J. Rybicki, “Coccidiostats in treating coccidiosis,” Technologia, vol.27, no.4, pp.127-137, 2020.
[2]. R. Companyó, "Antibiotics in food: Legislation and validation of analytical methodologies," Analytical and bioanalytical chemistry, vol. 395, no. 4, pp. 877-891, 2009.
[3]. Ministry of Health, “Circular 24/2013/TT-BYT regulated the maximum limit of veterinary drug residues in food,” 2013 (in Vietnamese).
[4]. Ministry of Agriculture and Rural Development, “Circular 10/2016/TT-BNNPTNT promulgating list of veterinary drugs permitted to be marketed and banned from use in vietnam, and announcement of HS codes of imported veterinary drugs permitted to be marketed in Vietnam,” 2016 (in Vietnamese).
[5]. A. Ait Lahcen, "Voltammetric determination of sulfonamides using paste electrodes based on various carbon nanomaterials," Microchimica Acta, vol. 183, no. 7, pp. 2169-2176, 2016.
[6]. Y. Lin, "Determination of five nitroimidazole residues in artificial porcine muscle tissue samples by capillary electrophoresis," Talanta, vol. 88, pp. 646-652, 2012.
[7]. R. P. Lopes, "Development and validation of a method for the determination of sulfonamides in animal feed by modified QuEChERS and LC-MS/MS analysis," Food Control, vol. 28, no. 1, pp. 192-198, 2012.
[8]. S. Nász, "Development and validation of a liquid chromatographic-tandem mass spectrometric method for determination of eleven coccidiostats in milk," Food chemistry, vol. 133, no. 2, pp. 536-543, 2012.
[9]. De la Huebra, “Determination of semduramicin in poultry feed at authorized level by liquid chromatography single quadrupole mass spectrometry,” Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, vol. 53, no. 4, pp. 860-868, 2010.
[10]. AOAC, “Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements,” AOAC official methods of Analysis, 2012.

 Gửi bài