Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng esomeprazol trong huyết tương thỏ bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

Lê Minh Anh Nguyễn Thạch Tùng Nguyễn Như Nam Bùi Quang Đông Phạm Thành Đạt Nguyễn Thị Hồng Ngọc Trần Cao Sơn
Ngày phát hành 15/03/2021

Chi tiết

Cách trích dẫn
Lê Minh Anh, Nguyễn Thạch Tùng, Nguyễn Như Nam, Bùi Quang Đông, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Trần Cao Sơn. "Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng esomeprazol trong huyết tương thỏ bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 4 - số 1, pp. 10-21, 2021
Phát hành
PP
10-21
Counter
742

Main Article Content

Tóm tắt

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS) đã được phát triển để định lượng nồng độ esomeprazol trong huyết tương thỏ. Kỹ thuật QuEChERS được sử dụng để chiết và làm sạch esomeprazol trong huyết tương. Sau đó, chất phân tích được tách bằng sắc ký lỏng pha đảo với cột C18 và định lượng bằng khối phổ ba tứ cực. Nguồn ion hóa ESI dương, chế độ theo dõi ion MRM đã được sử dụng trong nghiên cứu. Pantoprazol được sử dụng làm chất chuẩn nội cho esomeprazol. Giá trị sử dụng của phương pháp được xác nhận theo hướng dẫn của ICH về thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn được xây dựng trong khoảng nồng độ 0,1 - 20 ng/mL, giới hạn định lượng dưới là 0,1 ng/mL; độ đúng và độ chính xác trong khoảng nồng độ từ 0,1 đến 20 ng/mL đều đáp ứng theo yêu cầu của ICH và AOAC. Hàm lượng chất phân tích trong mẫu huyết tương ổn định trong 3 chu kỳ đông - rã đông trong vòng 3 tháng và nồng độ chất phân tích trong dịch chiết ổn định trong 24 giờ lưu giữ trong bộ tiêm mẫu. Phương pháp được áp dụng để định lượng nồng độ esomeprazol trong huyết tương thỏ và ứng dụng để so sánh sinh khả dụng của hai chế phẩm có chứa esomeprazol.

Từ khóa:

Esomeprazol, Pantoprazol, LC-MS/MS, huyết tương thỏ, QuEChERS

Trích dẫn

[1]. Astrazeneca, "Nexium ® (esomeprazole magnesium) delayed - release capsules", 2006.
[2]. Medication guide nexium, 2018.
[3]. S. Missaghi, C. Young, K. Fegely, and A. R. Rajabi-Siahboomi, "Delayed release film coating applications on oral solid dosage forms of proton pump inhibitors: case studies," Drug development and industrial pharmacy, vol. 36, no. 2, pp. 180-189, 2010.
[4]. W. Talaat, "Bioanalytical method for the estimation of co-administered esomeprazole, leflunomide and ibuprofen in human plasma and in pharmaceutical dosage forms using micellar liquid chromatography", Biomedical Chromatography, vol. 31, no. 5, 2017.
[5]. R. H. B. Chunduri and G. S. Dannana, "Development and validation of a high throughput UPLC-MS/MS method for simultaneous quantification of esomeprazole, rabeprazole and levosulpiride in human plasma", Journal of Pharmaceutical Analysis, vol. 6, no. 3, pp. 190-198, 2016.
[6]. E. F. Elkady, M. A. Fouad, and B. M. Jaadan, "LC-MS/MS bioassay of four proton pump inhibitors", Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, vol. 1076, pp. 61-69, 2018.
[7]. M. Anastassiades, S. J. Lehotay, D. Stajnbaher, and F. J. Schenck, "Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and "dispersive solid-phase extraction" for the determination of pesticide residues in produce", Journal of AOAC International, vol. 86, no. 2, pp. 412-31, 2003.
[8]. United States Food and Drug Administration, Bioanalytical Method Validation Guidance for Industry, 2018.
[9]. ICH, ICH guideline M10 on bioanalytical method validation, 2019.
[10]. AOAC International, “Appendix F: Guidelines for Standard Method Performance”, AOAC official methods of analysis, 2016.
[11]. B. Y. tế, Dược điển Việt Nam V, Phụ lục 14 Hướng dẫn đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học in vivo thuốc generic, Nhà xuất bản Y học, 2017.
[12]. United States Food and Drug Administration, Guidance for industry: estimating the maximum safe starting dose in initial clinical trials for therapeutics in adult healthy volunteers, 2015.

 Gửi bài