Bìa tạp chí

 

009bet

Đánh giá độc tính bán trường diễn của bột sinh khối nấm Thượng Hoàng thu được từ lên men chìm

Bạch Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Hằng Trần Thị Lệ Nguyễn Thị Liên Phạm Đức Cường Nguyễn Thị Minh Huyền
Ngày phát hành 30/09/2020

Chi tiết

Cách trích dẫn
Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Lệ, Nguyễn Thị Liên, Phạm Đức Cường, Nguyễn Thị Minh Huyền. "Đánh giá độc tính bán trường diễn của bột sinh khối nấm Thượng Hoàng thu được từ lên men chìm". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 3, pp. 204-213, 2020
Phát hành
PP
204-213
Counter
508

Main Article Content

Tóm tắt

Bột sinh khối (SK) nấm Thượng Hoàng (TH) thu sau khi lên men chìm được kiểm tra độc tính bán trường diễn trên thỏ thí nghiệm nhằm mục đích đánh giá sự an toàn khi sử dụng bột như thực phẩm chức năng. Thỏ được uống hỗn dịch mẫu thử chứa bột nấm TH liên tục trong 28 ngày với 2 mức liều khác nhau là 0,558 g/kg thỏ/ngày và 2,792 g/kg thỏ/ngày. Kết quả các mẫu thử không ảnh hưởng đến cân nặng, thể trạng, hoạt động của thỏ thử nghiệm. Các chỉ số sinh hóa đánh giá chức năng gan, thận không có sự khác biệt có ý nghĩa ở trước thí nghiệm, sau 14 ngày, sau 28 ngày uống mẫu thử, cũng như sau 14 ngày dừng uống mẫu thử trong các nhóm thử nghiệm. Kết quả tương tự cũng nhận được ở các chỉ số huyết học. Không có bất thường ở các tổ chức tim, gan, thận, phổi, lách và hệ tiêu hóa của thỏ thử nghiệm trong khi quan sát đại thể cũng như không thấy tổn thương  mô bệnh học của gan, thận trong khi quan sát vi thể giữa các nhóm trong thí nghiệm.

Từ khóa:

Nấm Thượng hoàng, bột sinh khối, độc tính bán trường diễn, lên men chìm

Trích dẫn

[1]. H. M. Kim, S. B. Han, G. T. Oh, Y. H. Kim, D. H. Hong, N. D Hong and I. D. Yoo, “Stimulation of humoral and cell mediated immunity by polysaccharide from mushroom Phellinus linteus”, International Journal of Immunopharmacology, vol. 18, no. 5, pp. 295-303, 1996.
[2]. G. T. Oh, S. B. Han, H. M. Kim, M. W. Han and I. D. Yoo, “Immunostimulating activity of Phellinus linteus extracts to B-lymphocyte”, Archives of Pharmacal Research, vol. 15, no. 4, pp. 379-381, 1992.
[3]. M. Song and H-J. Park, “Anti-inflammatory effect of Phellinus linteus grown on germinated brown rice on dextran sodium sulfate-induced acute colitis in mice and LPS-activated macrophages”, Journal of Ethnopharmacology, vol. 154, no.2, pp. 311-318, 2014.
[4]. H-J. Park, E. S. Han, D. K. Park, C. Lee and K. W. Lee, “An extract of Phellinus linteus grown on germinated brown rice inhibits inflammation markers in RAW264.7 macrophages by suppressing inflammatory cytokines, chemokines, and mediators and up-regulating antioxidant activity”, Journal of Medicinal Food, vol. 13, no. 6, pp. 1468-1477, 2010.
[5]. H. J. Park, S. Y. Choi, S. M. Hong, S. G. Hwang and D. K. Park, “The ethyl acetate extract of Phellinus linteus grown on germinated brown rice induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in human colon carcinoma HT29 cells”, Phytotherapy Research, vol. 24, no. 7, pp. 1019-1026, 2010.
[6]. T-I. Jeon, C-H. Jung, J-Y. Cho, D. K. Park, and J-H. Moon, “Identification of an anticancer compound against HT-29 cells from Phellinus linteus grown on germinated brown rice”, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, vol. 3, no. 10, pp. 785-789, 2013.
[7]. T. I. Jeon, S.G. Hwang, B. O. Lim and D. K. Park, “Extracts of Phellinus linteus grown on germinated brown rice suppress liver damage induced by carbon tetrachloride in rats”, Biotechnology Letters, vol. 25, no. 24, pp. 2093-2096, 2003.
[8]. W-S. Jo, Y-H. Rew, S-G. Choi, G-S. Seo, J. M. Sung and J-Y. Uhm, “The Culture Conditions for the Mycelial Growth of Phellinus spp.”, Mycobiology, vol. 34, no. 4, pp. 200-205, 2006.
[9]. J. W. Lee, S. J. Baek and Y. S. Kim, “Submerged Culture of Phellinus linteus for Mass Production of Polysaccharides”, Mycobiology, vol. 36, no. 3, pp. 178-182, 2008.
[10]. Phương pháp xác định độc tính của thuốc, Nhà xuất bản Y học, 2014.
[11]. OECD guidelines for testing of chemicals, Repeated dose 28 - days Oral Toxicity study in Rodents, OECD 407, 2008.
[12]. S. Zhong, D-F. Ji, Y-G. Li, T-B. Lin, Z-Q. Lv and H-P. Chen, “Activation of P27kip1-cyclin D1/E-CDK2 pathway by polysaccharide from Phellinus linteus leads to S-phase arrest in HT-29 cells”, Chemmico- Biological Interaction, vol 206, no. 2, pp. 222-229, 2013.
[13]. H. J. Park, “CARI III inhibits tumor growth in a melanoma-bearing mouse model through induction of G0/G1 cell cycle arrest”, Molecules, vol. 19, no. 9, pp.14383-14395, 2014.[14]. H. J. Park, J. B Park, S. J. Lee and M. J. Song, “Phellinus linteus grown on germinated brown rice increases cetuximab sensitivity of KRAS-mutated colon cancer”, International Journal of Molecular Sciences., vol. 18, no. 8, pp.1746, 2017.
[15]. W. W. Chen, H. Tan, Q. Liu, X. Zheng, H. Zhang, Y. Liu and L. Xu, “A Review: The Bioactivities and Pharmacological Applications of Phellinus linteus”, Molecules, vol. 24, no.10, pp. 1888, 2019.

 Gửi bài