Bìa tạp chí

 

009bet

Nghiên cứu tạo và tinh sạch kháng thể đa dòng IgY từ lòng đỏ trứng

Trần Thị Sao Mai Đặng Thị Oanh Đặng Thị Hường Lê Thành Long Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày phát hành 25/09/2020

Chi tiết

Cách trích dẫn
Trần Thị Sao Mai, Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Hường, Lê Thành Long, Nguyễn Thị Lan Hương. "Nghiên cứu tạo và tinh sạch kháng thể đa dòng IgY từ lòng đỏ trứng". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 3, pp. 192-195, 2020
Phát hành
PP
192-195
Counter
608

Main Article Content

Tóm tắt

Kháng thể đa dòng được tinh sạch từ huyết thanh của động vật có vú đã tiêm chủng góp phần đáng kể vào nghiên cứu khoa học và chẩn đoán. Việc sản xuất kháng thể trong lòng đỏ trứng do gà đẻ, đã dẫn đến sự phát triển của một phương pháp thay thế để tạo kháng thể ít gây nguy hiểm cho động vật. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy có thể chế tạo được một lượng lớn kháng thể IgY kháng albumin huyết thanh bò (BSA) với hàm lượng kháng thể IgY sau tinh sạch là khoảng 8mg/ml dịch nhũ tương lòng đỏ trứng, độ tinh sạch kháng thể cao và có hoạt tính kháng BSA.

Từ khóa:

IgY, lòng đỏ trứng, sản xuất, albumin huyết thanh bò, tinh sạch

Trích dẫn

[1]. R. Schade, E. G. Calzado, R. Sarmiento, P. A. Chacana, J. Porankiewicz-Asplund and H. R. Terzolo, “Chicken egg yolk antibodies (IgY-technology) - A Review of progress in production and use in research and human and veterinary medicine”, Alternatives to Laboratory Animals: ATLA, vol. 33, no.2, pp.129-154, 2005.
[2]. P. Hodek and M. Stiborová, “Chicken Antibodies - Superior Alternative for Conventional Immunoglobulins”, Proc Indian Natn Sci Acad, B69, no.4, pp.46-468, 2003.
[3]. C. Marcq, A. Théwis, D. Portetelle and Yves Beckers, “Refinement of the production of antigenspecific hen egg yolk antibodies (IgY) intended for passive dietary immunization in animals. A review”, Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, vol.17, no.3, pp 483-493, 2013.
[4]. L. S. Munhoz, G. D’Ávila Vargas, G. Fischer, M. de Lima, P. A. Esteves, S. de Oliveira Hübner, “Avian IgY antibodies: characteristics and applications in immunodiagnostic”, Ciência Rural, vol.44, no.1, pp.153-160, 2014.
[5]. Thermo Fisher Scientific, “Thermo Scientific Pierce Antibody Production and Purification”, Technical Handbook 2, pp.1-776, vi.scribd.com/document/69292881/Radial-Immunodiffusion, 2010.
[6]. Agro-Bio, “Protocol for the production of chicken polyclonal antibodies specific IgY”, Version 2011/01.
[7]. P. Hodek, P. Trefil, J. Simunek, J. Hudecek and M. Stiborova, “Optimized protocol of chicken antibody (IgY) purification providing electrophoretically homogenous preparations”, International Journal of Electrochemical Science, vol.8, pp.113-124, 2013.

 Gửi bài