Bìa tạp chí

 

009bet

Xác định hàm lượng Icariin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao

Vũ Thị Thanh An Lương Thế Dũng Mạc Thị Thanh Hoa Cao Công Khánh
Ngày nhận: 03/06/2020
Đã sửa đổi: 30/06/2020
Ngày chấp nhận: 30/06/2020
Ngày đăng: 30/09/2020

Chi tiết

Các trích dẫn
Vũ Thị Thanh An, Lương Thế Dũng, Mạc Thị Thanh Hoa, Cao Công Khánh. "Xác định hàm lượng Icariin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao". Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 3 - số 3, pp. 145-153, 2020
Phát hành
PP
145-153
Counter
701

Main Article Content

Tóm tắt

Kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp với detector PDA đã được ứng dụng phân tích hàm lượng Icariin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) có chứa thành phần Dâm dương hoắc (Epimedium). Giai đoạn xử lý mẫu sử dụng dung môi chiết methanol và kỹ thuật siêu âm cách thủy. Quy trình phân tích được thực hiện trên hệ thống HPLC Alliance-Waters e2695 với cột sắc ký pha đảo C18 Reliant 2 (250 mm × 4,6 mm, 5 µm) và pha động theo gradient giữa acetonitril với dung dịch acid phosphoric 1% trong 20 phút. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp có độ đặc hiệu tốt, đường chuẩn tuyến tính trong khoảng từ 0,42 - 42 µg/mL, độ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp đáp ứng được yêu cầu phân tích theo AOAC. Phương pháp đã được triển khai phân tích một số sản phẩm TPBVSK và nguyên liệu cao khô Dâm dương hoắc có mặt trên thị trường với kết quả hàm lượng Icariin từ 6,15 đến 54,3 mg/g (đối với sản phẩm TPBVSK) và từ 6,47 - 24,5 g/100g (đối với mẫu nguyên liệu cao khô).

Từ khóa:

Icariin, dâm dương hoắc, HPLC, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, TPBVSK

Trích dẫn

[1]. Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2006.
[2]. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2010.
[3]. Z. Yang, J. Zhao, “Qualitative and quantitative analysis of icariin analogues in Epimedium koreanum by UPLC-Q-TOF-MS”, Journal of Chinese Mass Spectrometry Society, vol.38, no.1, pp. 19-29, 2017.
[4]. O. N. Pozharitskaya, V. M. Kosman, A. N. Shikov. D. Demchenko, “Comparison between HPLC and HPTLC densitometry for the determination of icariin from Epimedium koreanum extracts”, Journal of Separation Science, vol. 30, no. 5, pp. 708-712, 2007.
[5]. Y. Chai, S. Ji, Zhang Guoqing, Y. Wu, X. Yin, “Determination of icariin in Chinese traditional medicine by capillary zone electrophoresis”, Biomedical Chromatography, vol. 13, no. 5, pp. 373-375, 1999.

 Gửi bài