Bìa tạp chí

 

009bet

Microorganisms contamination in street food at An Cuu ward, Hue city

Pham Thi Ngoc Lan Ngo Thi Bao Chau Tran Thi Hoang Oanh
Published 09/20/2019

Article Details

How to Cite
Pham Thi Ngoc Lan, Ngo Thi Bao Chau, Tran Thi Hoang Oanh. "Microorganisms contamination in street food at An Cuu ward, Hue city". Vietnam Journal of Food Control. vol. 2, no. 3, pp. 38-43, 2019
PP
38-43
Counter
455

Main Article Content

Abstract

One hundred and sixteen samples of mussel noodle and mussel rice were surveyed for microorganisms contamination at An Cuu ward, Hue city. The ratio of samples meeting the requirements of the total aerobic microorganisms in mussel rice, mussel rice with soup, mussel noodle samples was of 0.9%, 1.7% and 2.6%, respectively. On the other hand, the proportion of samples meeting the requirements of total yeast and mold criteria in mussel rice, mussel rice with soup, and mussel noodle samples was of 5.1%, 4.3%, and 3.4%, respectively. Moreover, 100% samples failed to meet the requirements of the Ministry of Health regarding the Coliforms criteria, while Clostridium were not detected. Interestingly, seasonal fluctuation in microorganism contamination was observed. The contamination seems to be heavier in summer (April and May) than in spring (January and February).

Keywords:

Total aerobic microorganisms, Coliforms, Clostridium, total yeast and mold, mussel noodle, mussel rice, food safety and hygiene

References

1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2003), TCVN 6507-1/4:2003 - Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2005), TCVN 4884:2005 - Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi. Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30οC.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ (2005), TCVN 4991:2005 - Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi. Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ (2007), TCVN 6848:2007 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Phương pháp định lượng Coliforms - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ (2010), TCVN 8275:2010 - Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi. Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30οC.
6. Nguyễn Thành Huy (2004), “Nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn thức ăn chín ở một số quán cơm bình dân tại thành phố Huế”, Luận văn Thạc sĩ Y học, trường Đại học Y dược Huế.
7. Lương Đức Phẩm (2002), “Vi sinh vật học và ăn toàn vệ sinh thực phẩm”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

 Submit