Bìa tạp chí

 

009bet

Evaluation of food contamination in Dak Lak province from 2014 - 2018

Truong Huu Hoai
Published 09/05/2019

Article Details

How to Cite
Truong Huu Hoai. "Evaluation of food contamination in Dak Lak province from 2014 - 2018". Vietnam Journal of Food Control. vol. 2, no. 3, pp. 44-50, 2019
PP
44-50
Counter
424

Main Article Content

Abstract

Statistics of monitoring results of food-safety hazards of Dak Lak Department of Food Safety and Hygiene from 2014 - 2018 showed that:

  • The general food contamination rate was of 28.9%, of which microbial contamination was of 39.6%; and chemical contamination was of 20.9%.
  • Edible ice has the highest rate of microbial contamination (90.6%); Fried cooking oil samples have the highest chemical contamination rate of 51.1%.
  • E. coli contamination rate accounted for 66.2%; Coliforms contamination rate accounted for 53.5%.
  • The rate of borax contamination in spring rolls was 23.4%. The ratio of fried cooking oil contaminated by friable was 51.1%. The ratio of methanol contamination in manual production alcohol was 13.7%.

Keywords:

Food contamination, food poisoning

References

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo kết quả giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm từ năm 2014 - 2018.
2. Đinh Thị Bích Hằng và Cộng sự (2010), “Đánh giá tình trạng ô nhiễm thực phẩm về chỉ tiêu vi sinh vật tại các tỉnh Tây Nguyên trong 3 năm 2008 – 2010”, Hội nghị khoa học an toàn vệ sinh thực phẩm lần thứ VI - 2012, trang 145.
3. Lê Lợi và cộng sự (2016), “Đánh giá mối nguy từ hàn the, formaldehyde, colifoms và E, coli trong một số thực phẩm lưu thông giai đoạn 2011 - 2015 tại tỉnh Nam Định”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 8, trang 99.
4. Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Ngọc Thanh Trang (2013), “Đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, năm 2012 – 2013”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 7 năm 2014, trang 194.
5. Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2016), “Đánh giá thực trạng ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất trong một số loại thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2013 – 2015”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 8, trang 29.
6. Tiêu Văn Linh, Trần Thị Phương Dung và cộng sự (2014), “Đánh giá hiệu quả giám sát phân tích mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm tại Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2013”, Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm lần thứ 7 năm 2014, trang 218.
7. Trần Đáng (2007), “An toàn thực phẩm”, Nhà xuất bản Hà Nội 2007.

 Submit