Bìa tạp chí

 

009bet

Lead accumulation in fish oreochromis niloticus and human health risk assessment for consumers

Nguyen Minh Tri Tran Thi Nhu Xuan Nguyen Hai Phong
Received: 30 Jun 2019
Revised: 11 Sep 2019
Accepted: 20 Sep 2019
Published: 01 Oct 2019

Article Details

How to Cite
Nguyen Minh Tri, Tran Thi Nhu Xuan, Nguyen Hai Phong. "Lead accumulation in fish oreochromis niloticus and human health risk assessment for consumers". Vietnam Journal of Food Control. vol. 2, no. 3, pp. 81-85, 2019
PP
81-85
Counter
537

Main Article Content

Abstract

Tilapia (Oreochromis niloticus) is very popular in the daily meals of many families in Vietnam. However, lead accumulation in this type of fish has not been taken specifically. Results showed that the nile tilapia in several lakes in the Hue city contented high levels of Pb content exceeding the permitted levels issued by the Ministry of Health. Therefore, consuming them may not be safe. The BSAF bioaccumulative coefficient of Pb was low and there was a strong correlation between Pb contents in sediment and in the flesh of the fish. The risk quotient (RQ) higher than 1 indicated that consuming fish exploited from these areas may endanger users’ health.

Keywords:

Oreochromis niloticus, lead, human health risk

References

1. Phạm Kim Đăng, Bùi Thị Bích và Vũ Đức Lợi (2015), “Nghiên cứu về sự tích lũy kim loại nặng trong cá Chép nuôi tại trại nuôi trồng thủy sản”, Tạp chí khoa học và phát triển (2015), tập 13 số 3, tr: 394-400.
2. Bộ Tài nguyên - Môi trường (2012). QCVN 43:2012/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.
3. Bộ Y tế (2011). QCVN 8-2:2011/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
4. Lâm Quốc Hùng, Trần Quang Trung, Nguyễn Hùng Long, Hà Thu Huyền (2012), “Một số kết quả ban đầu trong điều tra tổng lượng ăn vào đối với một số kim loại nặng trong thực phẩm tại địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011”, Tạp chí Y học Thực hành, số 482.
5. Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thanh Nga, Trịnh Anh Đức, Phạm Gia Môn, Trịnh Hồng Quân, Dương Tuấn Hưng, Trần Thị Lệ Chi và Dương Thị Tú Anh (2010), “Phân tích một số kim loại nặng trong bùn thuộc lưu vực sông Nhuệ và Đáy”, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 15: 26.
6. Chu Văn Mẫn (2001), “Ứng dụng tin học trong sinh học”, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
7. TCVN 7602:2007. Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
8. Lê Thị Hồng Trân (2008), “Đánh giá rủi ro môi trường”, NXB Khoa học Kỹ thuật.
9. Olsson Per-Erik, Peter Kling, Christer Hogstrand (1998), “Mechanisms of heavy metal accumulation and toxicity in fish”, Metal Metabolism in Aquatic Environments, p. 321- 350.
10. Lawrence Burkhard (2009). Estimation of biota sediment accumulation factor (BSAF) from paired observations of chemical concentrations in biota and sediment. US. Environmental Protection Agency.

 Submit