Bìa tạp chí

 

009bet

Bacteriological assessment of bottled drinking water in 5 provinces of central highland, VietNam

Nguyen Vu Thuan Pham Van Doanh Nguyen Thi Thu Hien
Received: 04 Jun 2019
Revised: 26 Aug 2019
Accepted: 05 Sep 2019
Published: 01 Oct 2019

Article Details

How to Cite
Nguyen Vu Thuan, Pham Van Doanh, Nguyen Thi Thu Hien. "Bacteriological assessment of bottled drinking water in 5 provinces of central highland, VietNam". Vietnam Journal of Food Control. vol. 2, no. 3, pp. 86-89, 2019
PP
86-89
Counter
514

Main Article Content

Abstract

The assessment of the bacteriological quality among 390 samples of bottled drinking water was studied. The samples were tested for Escherichia coli, Clostridia, total Coliform, Streptococci feacal and Pseudomonas aeruginosa. The rates of microbial contamination in bottled drinking water were of 56.7% (2017) and 50.7% (2018). The samples failed to meet QCVN drinking water standard of acceptable limits of bacterial presence including Pseudomonas aeruginosa (41.5%), total Coliform (11.8%), Clostridia (4.6%); Escherichia coli (4.9%) and Streptococcifeacal (1.3%). It is necessary to strengthen the inspection, supervision, propagation, and education that give warnings, ensure water quality and raise the awareness of producers, traders and consumers.

Keywords:

Bottled water, microbiological infection, water quality

References

1. Bộ Y Tế (2010), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, QCVN 6-1:2010/BYT.
2. Bộ Y tế (2011), Thông tư 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phâ†m.
3. Trần Thị Ánh Hồng và các cộng sự. (2012), "Nghiên cứu chất lượng nước uống đóng chai về mặt vi sinh vật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2011", Tạp chí Y học thực hành (842), tr.135-140.
4. Đỗ Huy Nhật Minh và các cộng sự. (2015), "Khảo sát chất lượng nước uống đóng chai kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh năm 2015", Tạp Chí Dinh Dưỡng & Thực Phẩm (12), tr. 116-120.
5. Trần Thị Thanh Nga (2011), "Khảo sát chất lượng nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011", Tạp chí Y học thực hành (842), tr. 119-121.
6. Nguyễn Vũ Thuận và các cộng sự. (2016), "Tình trạng ô nhiễm vi sinh và hóa lý trên một số sản phẩm thực phẩm bao gói sản xuất và lưu thông tại Tây Nguyên", Tạp Chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, 12, tr. 350-354.

 Submit