Bìa tạp chí

 

009bet

Simultaneous determination of acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, iso butanol, and iso almyacol concentrations in white alcol in some areas in Hai Duong province in 2018 - 2019

Nguyen Duc Hoang Tran Quang Canh
Published 09/20/2020

Article Details

How to Cite
Nguyen Duc Hoang, Tran Quang Canh. "Simultaneous determination of acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, iso butanol, and iso almyacol concentrations in white alcol in some areas in Hai Duong province in 2018 - 2019". Vietnam Journal of Food Control. vol. 3, no. 3, pp. 196-203, 2020
PP
196-203
Counter
446

Main Article Content

Abstract

The research has developed a method for simultaneous determination of acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, isobutyl alcohol, isoamyl alcohol in white alcohol. Validation results show that the method has satisfactory accuracy with recovery in the range of 105 - 108%, repeatability RSD < 1.57%, detection limit below 3 mg/L for all compounds. Proficiency test results in 2020 were satisfactory with Z-scores of all substances below 2. The method has been applied to analyze 200 distilled alcohol samples and 50 blended alcohol samples taken in Hai Duong city during the period from 2018 to 2020. Three of 200 distilled alcohol samples have the methanol content higher than the maximum limit. The relationship between methanol content in proportion to content of acetaldehyde, ethyl acetate, isobutyl alcohol, and isoamyl alcohol in the same sample has been evaluated to distinguish between blended alcohol and distilled alcohol.

Keywords:

acetaldehyde, ethyl acetate, methanol, isobutyl alcohol, isoamyl alcohol

References

[1]. Bộ Y tế, “Điểm tin y tế ngày 18/3/2018”. [Trực tuyến]. https://www.moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/content/-iem-tin-y-te-ngay-18-3-2018?inheritRedirect=false [Truy cập 20/04/2020].
[2]. Báo Nhân Dân, “Hai người ở Thanh Hóa tử vong sau khi uống rượu”. [Trực tuyến]. https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hai-nguoi-o-thanh-hoa-tu-vong-sau-khi-uongruou-455914/ [Truy cập 20/04/2020].
[3]. TCVN 7043 :2013, Tiêu chuẩn vê rượu trắng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013.
[4]. TCVN 8009 : 2009, Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng Acetaldehyde, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.
[5]. TCVN 8010 : 2009, Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng Methanol , Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.
[6]. TCVN 8011 : 2009, Rượu chưng cất - phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etylaxetat bằng sắc ký khí, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.
[7]. Trần Cao Sơn, Thẩm định phương pháp trong phân tích hoá học và vi sinh vật, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2010.
[8]. AOAC Official Methods of Analysis, Appendix F: Guidelines for standard method performance requirements, 2012.

 Submit