Bìa tạp chí

 

Hướng dẫn cho Chuyên gia phản biện

 

Chuyên gia phản biện của Tạp chí Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm (VJFC) được Biên tập viên mời dựa trên kiến thức chuyên môn của họ. Các chuyên gia cần biết rằng bản thảo là bí mật và họ không được sử dụng nó với các mục đích khác. Tài liệu này cung cấp một số hướng dẫn cho quá trình phản biện.

Bản thảo được xử lý bằng hệ thống trực tuyến của tạp chí hoặc thông qua email trong những trường hợp đặc biệt. Hệ thống sẽ gửi email đến Phản biện khi họ được mời phản biện một bản thảo mới. Email này cung cấp thông tin về tiêu đề, tác giả và tóm tắt của bản thảo.

Phản biện được yêu cầu gửi lại báo cáo phản biện trong vòng 20 ngày. Vì vậy, khi được mời phản biện, chuyên gia cần cân nhắc thời gian trước khi nhận lời làm phản biện cho bản thảo. Chuyên gia có thể từ chối xử lý bản thảo nếu nhận thấy bất kỳ xung đột lợi ích nào hoặc lĩnh vực của bản thảo quá xa so với chuyên môn của họ. Tạp chí hoan nghênh việc đề xuất những người thay thế phù hợp để phản biện cho bản thảo.

Khi chuyên gia nhận lời phản biện qua email, email sẽ có đường dẫn đến hệ thống trực tuyến của tạp chí. Bản thảo mới sẽ xuất hiện trong mục Bài đang phản biện.

Quá trình phản biện

Các chuyên gia phản biện phải khách quan, chuyên nghiệp và lịch sự. Các chuyên gia nên đưa ra các khuyến nghị cho các tác giả để hoàn thiện bài báo của họ và trình bày nghiên cứu của họ một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Chuyên gia cần đưa ra nhận xét về:

 • Nhận xét chung:
  • Sự phù hợp của bài viết với phạm vi của tạp chí
  • Kết quả nghiên cứu có trùng lặp với các kết quả đã công bố
  • Giá trị khoa học của bài viết
  • Phương pháp nghiên cứu
  • Độ tin cậy của kết quả, sự đầy đủ của số liệu
 • Nhận xét cụ thể:
  • Các kết quả mới có giá trị khoa học của nghiên cứu
  • Những điểm cần sửa chữa, bổ sung

Xem Phiếu phản biện để có thêm thông tin chi tiết.

Đưa ra kết luận

Chuyên gia phản biện đưa ra kết luận bản thảo đuợc chất nhận đăng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn, không chấp nhận đăng.

Bản thảo tiếp tục được xem xét cho đến khi nó được chấp nhận hoặc bị từ chối đăng. Xem quy trình Quy trình phản biện của Tạp chí để biết thêm thông tin.

Khi quá trình xem xét hoàn tất, bài báo sẽ xuất hiện trong Bài đã hoàn thành trong phần Phản biện của hệ thống trực tuyến.

 

 Gửi bài