Bìa tạp chí

 

009bet

Hướng dẫn cho Biên tập viên

 

Biên tập viên của Tạp chí Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩn (VJFC) được Tổng biện tập mời là những chuyên gia trong cùng lĩnh vực với bản thảo cần được xem xét. Biên tập viên chịu trách nhiệm về quá trình phản biện và nội dung của tạp chí. Xem mục Trách nhiệm của Biên tập viên trong phần Các Chính sách của Tạp chí để biết thêm thông tin. Tài liệu này cung cấp một số hướng dẫn cho quy trình biên tập.

Bản thảo được xử lý bằng hệ thống trực tuyến của tạp chí. Email sẽ được gửi đến Biên tập viên khi họ được mời xem xét một bản thảo mới. Email này cung cấp thông tin về tiêu đề, tác giả và tóm tắt của bản thảo.

+ Nếu Biên tập viên nhận thấy bất kỳ xung đột lợi ích nào hoặc lĩnh vực của bản thảo quá xa so với chuyên môn của họ, Biên tập viên có thể từ chối xử lý bản thảo.

+ Khi Biên tập viên chấp nhận email mời; email có đường dẫn đến hệ thống trực tuyến của tạp chí; bản thảo mới xuất hiện trong Bài đang phản biện trong phần Biên tập viên.

1. Đánh giá chung về bản thảo: 

Bản thảo có thể bị từ chối nếu:

  • Chủ đề nghiên cứu không liên quan đến phạm vi tạp chí của chúng tôi.
  • Bản thảo không vượt qua quá trình sàng lọc kỹ thuật: phát hiện các yếu tố về đạo văn, thiếu các yếu tố chính như tiêu đề, bảng, hình, ... Bản thảo không tuân thủ Hướng dẫn viết bài của tạp chí.
  • Chủ đề của nghiên cứu không đủ ý nghĩa để đăng trên tạp chí     

2. Mời phản biện

Biên tập viên mời ít nhất hai phản biện để xem xét bản thảo dựa trên các tiêu chí sau:

  • Phản biện không được làm việc cùng tổ chức với các tác giả hoặc có bất kỳ xung đột về lợi ích. 
  • Phản biện là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu.

3. Đưa ra kết luận

Sau khi nhận được nhận xét của Phản biện, Biên tập viên gửi chúng cùng với nhận xét của mình tới các tác giả. Các tác giả thực hiện sửa đổi, nếu thích hợp, và gửi bản thảo đã sửa đổi cho tạp chí trong vòng 2 - 4 tuần. Nếu các tác giả không đáp ứng thời hạn, tác giả có thể đề nghị gia hạn. Tòa soạn có thể đề nghị từ chối; nếu không, quá trình xét duyệt sẽ được tiếp tục cho đến khi được chấp nhận hoặc bị từ chối đăng.

Các công bố trên Tạp chí Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm cần:

  • Chủ đề của nghiên cứu nằm trong phạm vi của tạp chí
  • Có giá trị khoa học: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiên cứu được chấp nhận rộng rãi
  • Chính xác về mặt kỹ thuật: cung cấp dữ liệu và kết quả chính xác
  • Có cải tiến: đáng để xuất bản

Các biên tập viên quyết định liệu bản thảo có được chấp nhận đăng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn, hoặc không chấp nhận đăng dựa trên đề xuất của Phản biện và quan điểm của Biên tập viên. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa kết luận của Phản biện và Biên tập viên thì quyết định của Tổng biên tập là quyết định cuối cùng.

Khi quá trình biên tập hoàn tất, bài báo sẽ xuất hiện trong Bài đã hoàn thành trong phần Biên tập viên của hệ thống trực tuyến.

 

 Gửi bài