Bìa tạp chí

 

Quy trình phản biện bài báo

Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm

1. Tác giả nộp bản thảo bài báo cho Tạp chí qua email hoặc qua website. Khuyến khích các tác giả gửi bài trực tuyến tại địa chỉ http://vjfc.nifc.gov.vn/login.  

2. Ban biên tập đánh giá bản thảo bài báo có đáp ứng yêu cầu của Tạp chí không (trong vòng 1 tuần). 

2.1. Trường hợp bản thảo bài báo đảm bảo chất lượng nội dung khoa học và đáp ứng các yêu cầu của Tạp chí, Tổng biên tập chỉ định biên tập viên (BTV), BTV mời ít nhất 02 chuyên gia phản biện cho bài báo. 

2.2. Trường hợp ngược lại, bài báo sẽ bị từ chối mời phản biện và thông báo đến tác giả.

3. Chuyên gia đồng ý nhận lời phản biện cho bài báo, thực hiện phản biện và gửi báo cáo cho BTV. Thời gian thông thường để chuyên gia phản biện cho bài báo là khoảng 2-3 tuần. 

4. BTV quyết định các bước tiếp theo cho bài báo sau khi nhận được báo cáo nhận xét của chuyên gia phản biện: từ chối, sửa chữa hoặc chấp nhận đăng.

5. Bài báo cần sửa chữa: gửi trả lại tác giả.

5.1. Tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài báo đã sửa đổi (trong thời gian 2-4 tuần). Trường hợp tác giả không thể chỉnh sửa bài báo theo thời gian nêu trên, BTV có thể đề nghị từ chối đăng bài. 

5.2. Biên tập viên và chuyên gia phản biện đánh giá lại bài báo. BTV quyết định các bước tiếp theo: Từ chối, tiếp tục sửa chữa hoặc chấp nhận đăng (trong thời gian 2-3 tuần).

5.3. Bài viết cần sửa đổi thêm: thực hiện lại các bước ở mục 4 và 5. 

6. Chấp nhận đăng bài báo: thông báo đến tác giả.

7. Từ chối đăng bài báo: thông báo đến tác giả.

8. Bài báo được chấp nhận đăng sẽ được gửi đến bộ phận in ấn xuất bản Tạp chí. Tổng thời gian phản biện cho một bài báo khoảng từ 2-4 tháng. 

Sơ đồ các bước phản biện bản thảo

Sơ đồ các bước phản biện bản thảo

 

 Gửi bài